Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

06 oktober 2016

De vragen van de onderwijscommissarissen Jos De Meyer en Kathleen Krekels gingen over de evaluatieregelgeving in het basis- en secundair onderwijs en hoe daarbij zomerschoolcursussen eventueel zittenblijven kunnen verhelpen.

06 oktober 2016

Ook deze vraag was verbonden met het dossier-Tarra. Bij de bespreking van de beleidsnota eind 2015 zei minister Crevits met de gemandateerden van de erkende instanties of verenigingen voor de levensbeschouwelijke vakken te willen onderzoeken hoe en waar de organisatie van de levensbeschouwelijke vakken vereenvoudigd kon worden.

06 oktober 2016

Deze interessante opvolgingsvragen van onderwijscommissaris Kathleen Krekels gaan onder andere terug op de gedachtewisseling in deze commissie over het onderzoeksrapport ‘Operatie Tarra’ op 21 januari 2016. Zij koos hierbij meer bepaald de invalshoek van de leraar op de concrete werkvloer.

06 oktober 2016

Dit dossier is een klassieker van onderwijscommissaris Vera Celis. Niet enkel psychische vermoeidheid als resultaat van de hoge werkdruk vormt een grote uitdaging in het onderwijs, ook psychische belasting door pesten op het werk is een ernstig probleem. Celis gaf nog eens de inderdaad problematische cijfers ter zake.

06 oktober 2016

Een op zich interessant thema van onderwijscommissaris Tine Soens, met onderliggend een ernstig probleem, maar alweer een vraag aan de minister over een beleid dat past binnen de eigen autonomie van de onderwijsinstellingen. Minister Crevits stelde dan ook duidelijk dat zij niet voort ging bemoeien met de zaak.

06 oktober 2016

In deze eerste commissievergadering van een nieuw seizoen kreeg onderwijscommissaris Kathleen Krekels met voorsprong de prijs van grootste vragensteller: liefst 6 vragen waren van haar hand.

06 oktober 2016

Deze vraag over geen onschuldig probleem liet vooral nog eens mooi zien tot waar de bevoegdheid van een minister, en bij uitbreiding de Vlaamse regering, in dezen naar eigen zeggen reikt. Helemaal conform het regeerakkoord overigens. Als overheid wil minister Crevits duidelijk niet regelgevend optreden.

06 oktober 2016

Het thema was een dag eerder erg aanwezig in diverse media. De KU Leuven meldde het resultaat van haar nieuwe studievoortgangsmaatregel: wie in 3 zittijden geen 30% van de opgenomen studiepunten had behaald, mocht niet meer voortstuderen in de gekozen studierichting. Ook andere hogeronderwijsinstellingen hebben zulke, soms andere, spelregels ingevoerd.

26 september 2016

Elk jaar, op de vierde maandag van september, - dit jaar dus op 26 september -, legt de Vlaamse regering de zgn. Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement.

12 juli 2016

Uit het rapport van het college van regeringscommissarissen met betrekking tot de factuur voor forfaitaire en extra studiekosten in het hoger onderwijs blijkt dat hogeronderwijsinstellingen op zeer uiteenlopende wijze informatie geven over het kostenplaatje van de studies.

Pagina's