Omschrijving

Opleidingsvorm 1 is onderwijs dat zich tot doel stelt om sociale vorming te geven die leidt naar integratie in een beschermd leefmilieu.

In opleidingsvorm 1 beogen de activiteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen in de contexten wonen, werken en vrije tijd.

Voor iedere leerling van opleidingsvorm 1 wordt een onderwijsaanbod bepaald door de klassenraad in samenspraak met het CLB en zo mogelijk in samenspraak met de ouders en de leerling, en dit minstens tot op het einde van de leerplicht. Iedere leerling die dan de school verlaat, heeft recht op een attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing, ondertekend door de directeur (model zie bijlage nr. 1).

In opleidingsvorm 1 van het buitengewoon secundair onderwijs behoren alle leer- en opvoedende activiteiten tot de Algemene en Sociale Vorming. Ook de compensatietechnieken, de lichamelijke opvoeding en de lessen in de erkende godsdiensten, in de niet-confessionele zedenleer of in de cultuurbeschouwing worden eronder gerangschikt. Voor deze opleidingsvorm dienen de scholen een activiteitentabel, die overeenkomt met de reële situatie, (model zie bijlage nr. 12) ter beschikking van de inspectie op school te houden.

In deze opleidingsvorm kunnen stages of sociaal maatschappelijke trainingen worden ingericht. De duur en het doel ervan wordt bepaald door de klassenraad, in samenspraak met het CLB en zo mogelijk in samenspraak met de ouders en de leerling, met respect voor de bepalingen uit de omzendbrief stages en sociale en maatschappelijke training SO/2016/01 (BuSO). Uitzonderlijk kunnen de stages georganiseerd worden tijdens de vakanties (inhaalstages), op voorwaarde dat de voorwaarden in de omzendbrief over de organisatie van het secundair onderwijs SO 74 (in het bijzonder punt 5.3 d) gerespecteerd worden.

Curriculum

De ontwikkelingsdoelen voor de opleidingsvormen 1  van het BuSO zijn geschreven vanuit een emancipatorisch gedachtengoed. Zelfrealisatie, zelfbeschikking en participatie zijn de sleutelbegrippen om te ontwikkelen tot een volwaardig burger in de maatschappij. De ontwikkelingsdoelen situeren zich op contexten wonen, werken en vrij tijd om zo te komen tot een maximale persoonlijkheidsontwikkeling in relatie met de samenleving.