Wellicht geen getuigschrift bereikte doelen op het einde van het lager onderwijs

05 december 2018

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt wellicht (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXIX) afgeschaft.

Het ‘getuigschrift bereikte doelen’ beperkte zich tot een afvinklijst van welke doelen een leerling heeft bereikt. Dat strookt niet met het inzetten op een brede evaluatie van leerlingen en op een systeem van brede informatiedeling tussen basisonderwijs en secundair onderwijs. Daarom wordt de regelgeving zoals we die tot vorig schooljaar kenden, gewoon verdergezet. Artikel 53 en 54 van het decreet basisonderwijs zullen daardoor opnieuw wijzigen.

De klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of een leerling een getuigschrift basisonderwijs behaalt. Hij bekijkt daarbij of de leerling in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen behaalde. De klassenraad bekijkt daarbij het totaalbeeld van het kind, het gaat dus noch om een verenging tot enkele leergebieden, noch om een afvinken van alle leerplandoelen.

‘In voldoende mate’ heeft een kwantitatief aspect (met andere woorden voldoende leerplandoelen) en een kwalitatief aspect (met andere woorden die leerplandoelen in voldoende mate beheersen (=beheersingsniveau)). Dat moet altijd individueel per leerling bekeken worden rekening houdend met de persoonlijkheid van de leerling (groeipotentieel, zelfstandigheid …) en de context: het gaat om deze leerling in deze school.

De leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, ontvangen:

  • een motivering waarom de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan;
  • een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs.

De regelgeving geldt zowel voor leerlingen in het gewoon als in het buitengewoon basisonderwijs.

De samenhang met de nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het secundair onderwijs blijft tot nader order behouden. Leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs behalen, gaan naar het 1e leerjaar A. Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, gaan naar het 1e leerjaar B. 

We houden je verder op de hoogte.