Waarborgregeling in 2016-2017

27 april 2016

Het M-decreet voorziet in een waarborgregeling bij daling van het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs. Daarbij worden de middelen die ten gevolge van deze leerlingendaling vrij komen, opnieuw ingezet voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs (met uitzondering van de kleine onderwijsverstrekkers) gaat het voor volgend schooljaar om 2 231 waarborglestijden en 2 068 waarborguren in het basisonderwijs; in het buso is er geen globale leerlingendaling, en dus ook geen waarborgregeling. Er werd beslist om deze middelen nog één jaar in te zetten volgens de principes van de pre-waarborgregeling die nu, in het schooljaar 2015-2016, loopt in het basisonderwijs. Dit mag echter geenszins worden beschouwd als een voorafname op de structurele waarborgregeling die vanaf 2017-2018 zal worden ingevoerd. We geven je een situering en een eerste blik op de procedure.
Wie vragen heeft, kan die kwijt op waarborgregeling1617 [at] katholiekonderwijs.vlaanderen