Vermeld het coronavirus in de jaarrekening en het jaarverslag

28 april 2020

Van de bedrijfsrevisor Ernst & Young kregen we een tekstsuggestie om het coronavirus op te nemen in de jaarrekening en het jaarverslag van boekjaar 2019.

Voor schoolbesturen die hun jaarrekening afsluiten op 31 december 2019 is het coronavirus te beschouwen als een belangrijke gebeurtenis na balansdatum waarvan de invloed nog niet gekend is.

Het is aangewezen om het coronavirus te vermelden in de toelichting bij de jaarrekening van boekjaar 2019 op blz. VSKO 16.bis rubriek “Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het schoolbestuur”. Dit is het laatste kadertje vóór punt II. Bijzondere regels in werkblad Waarderingsregels bis van de Exceltoepassing op de webpagina Dubbele boekhouding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In dat kadertje kan de volgende tekst worden toegevoegd: “De uitbraak van het coronavirus begin 2020 en de maatregelen die het schoolbestuur heeft moeten nemen om de verdere verspreiding van het virus te vermijden, kunnen een impact hebben op onze financiële prestaties in 2020 en de waardering van bepaalde activa en passiva. Op basis van de huidige stand van zaken, heeft het bestuursorgaan op dit moment geen kennis van enige financiële impact op de jaarrekening over boekjaar 2019.”

Schoolbesturen die een jaarverslag moeten opmaken voor boekjaar 2019, kunnen deze tekst ook in het jaarverslag herhalen onder punt 1.5 Voornaamste en risico’s en onzekerheden waarmee het schoolbestuur wordt geconfronteerd.