Verlofaanvragen van de personeelsleden die als ondersteuner aan de slag willen gaan of blijven volgend schooljaar

06 mei 2020

Op dit moment hebben de ondersteuningsnetwerken en de ondersteunende scholen voor buitengewoon onderwijs binnen het ondersteuningsmodel nog geen zicht op de personeelsomkadering voor het schooljaar 2020-2021.

Daardoor is het voor vastbenoemde personeelsleden die als ondersteuner willen (blijven) werken soms moeilijk om nu al op een correcte manier een verlof voor het uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (VTAO) aan te vragen bij hun schoolbestuur.

Het is dus mogelijk dat de verlofaanvraag niet tijdig kan ingediend worden of dat het door het schoolbestuur toegestane aantal schooljaren voor het nemen van een gunstverlof overschreden wordt.

Omdat het verlof ‘tijdelijk andere opdracht’ de enige mogelijkheid is voor vastbenoemde personeelsleden om als ondersteuner te kunnen werken, vragen wij de schoolbesturen nogmaals om aandacht en begrip te hebben voor deze verlofaanvragen. We verwijzen daarbij ook naar de brief aan de schoolbesturen van onze directeur-generaal Lieven Boeve van 12 februari 2020.

Om de continuïteit en de kwaliteit van de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs te garanderen, is het noodzakelijk dat de ondersteuners met de juiste competenties en motivatie aangesteld kunnen worden op 1 september 2020.