Toelichting bij nieuw decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, secundair onderwijs en CLB

07 februari 2018

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet over de leerlingenbegeleiding goed. Na het advies van de Raad van State volgen nog besprekingen in de Commissie Onderwijs en het Vlaams Parlement. Bedoeling is dat het decreet rond de paasvakantie definitief wordt goedgekeurd. Omdat het decreet al ingaat vanaf 1 september 2018 vinden we het nuttig om scholen daarover nu al te informeren.

We geven een algemene toelichting bij het nieuwe decreet en specifiëren wat er verandert voor scholen en pedagogische begeleidingsdiensten. Het decreet is van toepassing op de gewone en buitengewone basis- en secundaire scholen en vervangt onder meer het ‘decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding’.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt momenteel ook werk van een vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs om scholen te ondersteunen in het voeren van een beleid rond leerlingenbegeleiding. We finaliseren dat document in de tweede helft van het schooljaar 2018-2019. Je vindt alvast meer informatie via de themapagina's GOK en Zorgbeleid.