Studiebekrachtiging en toekennen getuigschrift bedrijfsbeheer aan leerlingen met een IAC

10 mei 2017

Leerlingen die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen, behalen jaarlijks attesten van verworven bekwaamheden. De klassenraad kan, bij wijze van uitzondering, oordelen om wel de gewone studiebekrachtiging te geven, indien er vooraf een aanvraag wordt ingediend bij de onderwijsinspectie. Dat moet vóór 1 mei gebeuren. Voor het huidige schooljaar is een afwijking voorzien: scholen krijgen tot 15 mei 2017 de tijd. Punt 3.7.1 van de ministeriële omzendbrief SO 64 geeft meer info over de modaliteiten van de aanvraag. Navraag bij het departement Onderwijs leert dat voor een eventuele toekenning van het getuigschrift bedrijfsbeheer dezelfde procedure geldt.