Scholen sorteren vanaf 2021 ook organisch en biologisch afval

18 februari 2020

Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen die regelmatig en minstens eenmaal per week warme maaltijden reserveren of bereiden moeten vanaf 1 januari 2021 het organisch en biologisch afval (keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval) afzonderlijk sorteren in aparte afvalrecipiënten.

Dit is het gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Afval 851/2018, die lidstaten verplicht om het biologisch afval van bedrijven en huishoudens aan de bron te scheiden, te recycleren en selectief in te zamelen. De Vlaamse Regering keurde op 22 maart 2019 de verplichte selectieve inzameling van biologisch afval bij bepaalde bedrijfssectoren goed. De introductie van de regelgeving leidt tot meer productie van biogas en digestaat.

Met ingang van 1 juni 2018 is er een verplichting voor bedrijven, waarbij naast de reeds 18 soorten verplicht te scheiden afval er nog 3 bijkomen: plastic folie, harde plastics en piepschuim. Neem best contact op met uw inzamelaar om te bekijken hoe je het afval apart kan aanbieden.

Meer informatie over de selectieve inzameling vind je op de website van OVAM.