Protocol van niet-akkoord bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXIX

05 december 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van niet-akkoord bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXIX. Hoewel we onze appreciatie uitdrukken voor een aantal maatregelen, zoals het ongedaan maken van het getuigschrift bereikte doelen in het basisonderwijs, de aangepaste rationalisatie- en programmatieregels in het buitengewoon onderwijs OV3, lesbijwoning in een andere school en opleidingsvorm, blijven er principiële bedenkingen bij het voorontwerp.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan niet akkoord gaan met

  • de artikelen 12 en 13 (scholengemeenschappen basisonderwijs) en 47 (scholengemeenschappen secundair onderwijs).  Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan niet akkoord gaan met de verlenging van de scholengemeenschappen, omdat die ingaat tegen het regeerakkoord waarin een bestuurlijke optimalisatie werd aangekondigd. Daarenboven staan de scholengemeenschappen ver van de principes van de conceptnota. Er wordt met de verlenging van de scholengemeenschappen ook geen rekening gehouden met de dynamieken in het huidige landschap en dat bemoeilijkt in hoge mate besturen die scholen van basis- en secundair onderwijs organiseren. Daardoor is het risico reëel dat sommige scholen niet langer bij scholengemeenschappen kunnen aansluiten. Als absoluut minimum pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de mogelijkheid om niveauoverschrijdende scholengemeenschappen te organiseren.
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt met aandrang om uitvoering te geven aan de bepaling van CAO XI die de mogelijkheid creëert om in scholengemeenschappen in een rechtspersoonlijkheid te voorzien waaraan personeelsleden die ingezet worden op een bovenschools niveau, geaffecteerd en vastbenoemd kunnen worden.
  • Artikel 39 (wijziging aan het decreet Vlaamse Kwalificatiestructuur). De wijziging die art. 39 voorstelt aan het decreet VKS, gaat ervan uit dat elke opleiding met arbeidsmarktgerichte finaliteit al in de tweede graad leidt tot een beroepskwalificatie of een deelkwalificatie. Die mogelijkheid moet voor een aantal opleidingen voorzien worden, maar is niet haalbaar en wenselijk voor alle opleidingen in de tweede graad. Opleidingen in het secundair onderwijs worden immers ontwikkeld met het oog op kwalificatie op het einde van de derde graad. Daarom moet art. 14, eerste lid, punt 2° c) van het decreet VKS als volgt geformuleerd worden: ‘de eindtermen tweede graad arbeidsmarktfinaliteit en een of meer erkende beroepskwalificaties of deelkwalificaties of zinvolle gehelen van competenties’.
  • artikel 115 (aanbod van leeractiviteiten op maat voor studenten hoger onderwijs in DKO). De mogelijkheid om verdiepende leeractiviteiten voor studenten hoger onderwijs op advies van een instelling voor hoger onderwijs, met het oog op het versterken van hun artistieke en culturele competenties te organiseren komt onvoldoende tegemoet aan de vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de uiterste inschrijvingsdatum met een maand te verlengen tot einde oktober. De verlenging tot einde oktober is nodig voor studenten hoger onderwijs die nood hebben aan meer basis, meer inzicht in vorm, perspectief, de werking van compositie enzovoort. Ze volgen bij ons les in onder andere ontwerpschetsen, levend model, tekenkunst … Die studenten beginnen echter maar eind september aan hun opleiding. Wanneer ze inzien dat ze om vlotter en efficiënter mee te geraken in hun studies kunnen geholpen worden door de expertises in het deeltijds kunstonderwijs, bevinden we ons al in de maand oktober, waardoor enkel nog vrije inschrijvingen mogelijk zijn.