Protocol van niet akkoord bij het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2020

06 november 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van niet akkoord bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2020.

We stellen vast dat dit programmadecreet de begrotingsmaatregelen slechts partieel opneemt. Deze methodiek maakt het moeilijker om een inschatting van de totaliteit maken. In ieder geval drukt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de hoop uit om betrokken te worden bij de bepaling van de modaliteiten van de maatregelen die nog aangekondigd zijn.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft geen zicht op de door de Vlaamse Regering gebruikte criteria en kan er niet mee akkoord gaan dat sommige sectoren, zoals pedagogische begeleiding, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en DKO getroffen worden door en de generieke besparingen en door punctuele maatregelen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan niet akkoord gaan met de niet-indexering van het niet-loongedeelte (40 %) van de werkingsmiddelen voor het secundair onderwijs en het DKO. Deze niet-indexering voor het secundair onderwijs is een continuering van de aanhoudende besparingen van de voorbije begrotingsjaren en pleegt eens te meer een zware aanslag op de koopkracht van de secundaire scholen.  Deze aanhoudende besparingen leggen een zware hypotheek op een kwaliteitsvolle organisatie van onderwijs en zullen ertoe leiden dat de schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs niet langer over de financiële middelen beschikken om de eigen bijdrage voor investeringen in infrastructuur te betalen.

Naast de generieke besparingen van 6 % bevat het programmadecreet een aantal maatregelen (zie art. 65, 66 en 67) die een besparing betekenen op het nieuw financieringsdecreet dat nooit in zijn oorspronkelijk goedgekeurde versie zal worden uitgevoerd. Deze besparingen in het volwassenenonderwijs staan in schril contrast met het belang van levenslang leren dat toeneemt met de dag. De arbeidsmarkt is krap, bepaalde profielen en skills zijn moeilijk te vinden en tegelijkertijd evolueren de jobs door diverse trends waaronder technologie en digitalisering. Ook het regeerakkoord onderstreept het belang van levenslang leren. In de praktijk ziet Katholiek Onderwijs Vlaanderen weinig van de ambitie om de huidige participatie van 8,5 % om te buigen naar 20 %.

Vrij CLB Netwerk kan niet akkoord gaan met de besparing van 909.000 euro op de werkingsmiddelen van de CLB’s. Deze besparing komt bovenop jarenlange besparingen en niet-indexeringen, hierdoor worden de werkingsmiddelen van de centra quasi teruggebracht naar het jaar 2000. In 2000 was er een werkingsbudget van 4558 euro per omkaderingsgewicht. Met de toepassing van de hier voorgestelde besparingen komt het werkingsbudget per omkaderingsgewicht uit op 4742,3 euro. De audit over de werking van de CLB’s van november 2015 stelde dat wat betreft de werkingsmiddelen veel elementen in de richting wijzen dat de bodem bereikt is, of dat men zelfs door de bodem zit. We merken op dat heel wat van de kosten van de CLB’s rechtstreeks gelinkt zijn aan de leerlingen. Denken we maar aan de vaccinatie, testmaterialen, enz. Kostendrijvers waar niet kan op bespaard worden indien we de kwaliteit en de veiligheid van onze jongeren niet in het gedrang willen brengen. Wij vragen dan ook met aandrang om in samenspraak oplossingen te zoeken voor de precaire financiële situatie van de CLB’s.