Protocol van gedeeltelijk akkoord over graduaatsopleidingen

20 december 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van gedeeltelijk akkoord bij het voorontwerp van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten.

We gaan akkoord met het principe van de automatische overgang van lectoren (ATO2 en ATO4) die vastbenoemd of TADD zijn. Wij waarderen dat de overheid het voorontwerp in gunstige zin heeft bijgestuurd, zodat lectoren met een coördinatieopdracht in het secundair volwassenenonderwijs (SVWO) zonder weddeverlies via affectatie of mutatie een ander ambt binnen het SVWO kunnen blijven opnemen. Daarbij werd ingegaan op onze vraag om een nieuw ambt van stafmedewerker in het middenkader te creëren, zodat ook na 1 september 2019 de cvo’s een beroep kunnen doen op de expertise van die personeelsleden die momenteel een coördinatieopdracht vervullen.

We betreuren dat de overheid geen gevolg gaf aan de vraag om voor het ondersteunend personeel in cvo’s met een exclusief aanbod HBO5/SLO of die in een cvo met gemengd aanbod eenduidig aan HBO5/SLO toe te kennen zijn, een automatische overgang te voorzien met een uitdoofscenario voor de prestatieregeling en de vakantieregeling van het volwassenenonderwijs. Dat de overheid zich enkel engageert om deze problematiek en die van de positie van de TADD'ers na hun overgang te bespreken op de formele onderhandelingen van ODXXVIII getuigt eerder van uitstelgedrag dan wel van het ernstig nemen van de situatie van deze personeelsleden. Wij betreuren ook dat er geen enkele regeling uitgewerkt is voor het bestuurspersoneel.