Plenaire vergadering 17-05-2017 – Onderfinanciering van basisonderwijs

18 mei 2017

Het had de dag voordien al in De Tijd gestaan en ging om een artikel in ons eigen papieren tijdschrift In dialoog, waarvan het vijfde nummer dezer dagen uitkwam. De actuele vragen waren dan ook niet onverwacht.
Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman verwees expliciet naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en naar een vraag ter zake van Caroline Gennez (actuele vraag, 12 oktober 2016). Ze vroeg nu waar de plannen van de minister inzake basisonderwijs bleven en in welke mate ze  de werkingsmiddelen van het basisonderwijs zou verhogen.

Onderwijscommissaris Jo De Ro gooide het, enigszins verbaasd naar zijn eigen zeggen over het bewuste artikel,  over een andere boeg, met name door het niet alleen over werkingsmiddelen (hij voegde op dat stuk overigens nog een bedenking inzake historisch proces toe) te hebben, zoals in het artikel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maar over het ruimere financiële plaatje (infrastructuur, personeelsomkadering). Wat dacht minister Crevits van de analyse van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zo vroeg hij.

Over het ruimere actieplan basisonderwijs zei Minister Crevits dat dat werk volop bezig was en zeker klaar zou zijn in de komende maanden, tegen dat de begrotingsoefening voor 2018 moest worden gemaakt. Vervolgens duidde zij de evolutie van de werkingsmiddelen in kwestie volgens de vigerende regelgeving, die al veel langer bestaat dan vandaag. Ook verwees ze daarbij naar de desindexatie vorige en deze legislatuur (opnieuw indexatie inderdaad in 2018). Zoals vragensteller De Ro, ging de minister door op de substantiële stijging van de investeringen in schoolinfrastructuur en de dito toename van het aantal leraren in het basisonderwijs in de afgelopen periode. Ook nog andere extra middelen kwamen ter sprake.

Terwijl vragensteller Meuleman duidelijk speelde op het tekort aan werkingsmiddelen, benadrukte vragensteller De Ro de vele financiële inspanningen van de meerderheid. Beiden hadden een stuk gelijk, maar de benadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in dezen (“een stukje eruit lichten”) oneerlijk noemen vond ik dan weer rijkelijk overdreven. In het tijdschriftartikel in kwestie moesten nu eenmaal keuzes worden gemaakt binnen de beperkingen van zo’n artikel: je kunt op een bepaald moment op enkele bladzijden niet alles zeggen over een thema. De auteur had in het artikel ook nog over de toestand in het hoger onderwijs kunnen spreken, over het volwassenenonderwijs enz. enz. En dat is ook niet gebeurd, maar dat verzacht geenszins het probleem van de werkingsmiddelen in het basisonderwijs, wat ook niet ontkend werd in de vergadering. Overigens hoor ik wekelijks in het Vlaams Parlement ook selectieve redeneringen en dito verontwaardiging over allerlei zaken. Het verhaal van de pot en de ketel, weet je wel…

Ondanks de intussen bekende verschillen (minister, vragenstellers en interveniënten Gennez, Krekels en De Meyer) wil iedereen finaal wel ongeveer hetzelfde: het actieplan basisonderwijs, mits wat meer tijd, gaat er komen met ook een financieel traject (want ja, die middelen zijn niet zomaar snel snel voorhanden) voor kleuter- en lager onderwijs. En ook ja, àlle betrokken actoren hebben in dezen een rol te vervullen en moeten hun verantwoordelijkheid nemen, zeker, maar zelf blijf ik mijn wenkbrauwen fronsen bij uitspraken als “vooral de organisaties binnen het onderwijs hebben een verpletterende verantwoordelijkheid om zich zo te organiseren om niet bezig te zijn met wat er in 1958 is gebeurd, maar met wat er in 2018 gebeurt”. Soit, ik heb zo’n klein vermoeden dat we het daarover nog wel genoeg gaan kunnen hebben in de huidige politieke context.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de onderfinanciering van het basisonderwijs van Elisabeth Meuleman en over het onderzoek van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar de werkingsmiddelen in het basisonderwijs van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2017-05-2017%20%E2%80%93%20Onderfinanciering%20van%20basisonderwijs) (Wilfried Van Rompaey)

.