Plenaire vergadering 18-05-2016 – Buitengewoon secundair onderwijs

18 mei 2016

In de actuele vraag zelf van onderwijscommissaris Koen Daniëls was er niet meteen veel aan actueels te bespeuren, maar het was minister Crevits zelf die in haar antwoord het verband legde met het ontwerpbesluit dat de Vlaamse regering op 13 mei 2016 had goedgekeurd i.v.m. de goedkeuring voor het schooljaar 2016-2017 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs.

De koppeling die de vragensteller terecht maakte naar Welzijn, verbond de minister dan weer met een vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jo De Ro vorige week in de Commissie Onderwijs, waarover je een commentaar vindt elders in deze nieuwsbrief. Dat was dus herhaling, wat voor nog wel meer actuele vragen van vandaag gold.

Onderwijscommissievoorzitter Kathleen Helsen juichte het onderzoek van de blinde vlekken in het aanbod door de minister toe en pleitte ervoor om te kijken naar de ontwikkelingen in het hele landschap van het buitengewoon onderwijs. Daarnaast verwees ze ook naar de relevantie in dezen van het toekomstige nieuwe Inschrijvingsdecreet.

Onderwijscommissaris Jo De Ro vond de suggestie om zo’n oefening van blinde vlekken ook te doen voor andere opleidingsvormen en opleidingstypes dan type 9 goed. Leerlingen moeten zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan. Hij waarschuwde er wel voor dat die nieuwe zaken programmeren/oprichten van het schoolteam een investering vergt alsook van het schoolbestuur een investering in infrastructuur.

Minister Crevits verwees vervolgens meer algemeen naar de betekenis van buitengewoon onderwijs, ook als expertisecentrum voor het gewoon onderwijs, en bedoelde daarmee impliciet ook de prewaarborgregeling c.q. latere waarborgregeling.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het aanbod in het buitengewoon secundair onderwijs (buso) van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.