Plenaire vergadering 24-01-2018 – Lerarentekort

24 januari 2018

Met deze actuele vraag en  de er eigenlijk ook mee samenhangende volgende actuele vragen over het ziekteverzuim kregen we grosso modo een herhaling van wat zich de week voordien had afgespeeld in de onderwijscommissievergadering n.a.v. twee vragen om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer. Daarover kun je elders op deze pagina’s lezen. Uiteraard zal niemand ontkennen dat deze personeelsmaterie belangrijk is.

Onderwijscommissaris Jo De Ro knoopte aan bij het krantenbericht over de Scholengemeenschap Kontich-Hove i.v.m. de haast 1.000 lesuren waarvoor in het eerste semester geen vervangers werden gevonden, waardoor zelfs het behalen van de eindtermen in kwestie dreigde in gevaar te komen. De vragensteller was tot tweemaal toe specifiek geïnteresseerd in wat de onderwijsverstrekkers al concreet hadden voorgesteld in dit dossier en wat minister Crevits van die voorstellen vond. De Ro verwees naar de mediatussenkomst van onze directeur-generaal Lieven Boeve en die van Raymonda Verdyck van het GO!

Minister Crevits analyseerde de zaak en herhaalde haar punt over de hervorming van de lerarenopleiding, waaraan ze werkt, maar wees ook op de noodzaak van loopbaanversterkende maatregelen. Een campagne alleen was niet genoeg. Terecht. Maar…wanneer gesproken wordt over “sneller een vaste job in één school”, koester ik altijd enige argwaan: ongetwijfeld zijn bepaalde verbetermaatregelen mogelijk, maar laten we gelijk niet vergeten dat de omvang van de werkgelegenheid in onderwijs altijd afhankelijk zal zijn van een factor die we niet kunnen sturen, nl. het aantal lerenden. En bovendien kunnen we aspirant-studenten c.q. potentiële zijinstromers, die veel meer, mogelijke loopbaanopties hebben dan 40, 50 jaar geleden, niet dwingen om leraar te worden. Een bijkomend ‘probleem’ is trouwens dat de competenties van een afgestudeerde leraar (met en zonder ervaring) van die aard zijn dat zo iemand relatief makkelijk inzetbaar is op heel wat andere plaatsen op de arbeidsmarkt. Geen rooskleurige situatie dus voor de sector ‘onderwijs’.

Dan kwamen de interveniënten uit meerdere fracties. Koen Daniëls vond dat ook de onderwijskoepels in eigen hart moesten kijken met al hun richtlijnen voor leraren. Jos De Meyer had precies al mijn commentaar op een van zijn vragen om uitleg van de week voordien gelezen, want wilde meer de positieve verhalen over onderwijs horen. Caroline Gennez wilde investeringen i.p.v. besparingen. Ook Elisabeth Meuleman vond extra middelen noodzakelijk.

De minister herhaalde daarop voor de zoveelste keer de extra 750 miljoen euro voor onderwijs sinds 2014, sloot zich aan bij Jos De Meyer en verwees naar de cao-onderhandelingen, die nu in een hoog tempo gevoerd werden.

Vragensteller De Ro riep de andere partners in die onderhandelingen op tot daden en stelde dat sommige schoolbesturen nu al voortrekkers waren in dezen. Een tijd geleden hadden we van hem al eens een verwijzing naar Churchill genoteerd. Zonder zijn naam te noemen  parafraseerde hij nu een beroemde uitspraak van de Amerikaanse president JFK in het ‘magische’ jaar 1961. De Ro kent zijn geschiedenis. Prima!

Lees de bespreking van de "Actuele vraag over het nijpende lerarentekort in de secundaire scholen van Jo De Ro" aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2024-01-2018%20%E2%80%93%20Lerarentekort) (Wilfried Van Rompaey).