Plenaire vergadering 22-11-2017 – Sociale mix en een recent doctoraatsonderzoek

22 november 2017

De actuele vragen van vandaag lagen in de lijn der verwachtingen: belangrijke én actuele (en soms ook politiek heikele) onderwijsthema’s. Op het element van de bedoelde doctoraatsstudie na waren de diverse actuele vragen van vandaag natuurlijk niet nieuw. Het is niet omdat iets sur la Une van de dS verschijnt dat het ineens nieuw zou zijn en dan is het goed dat enkele zaken eens rustig en precies op een rij worden gezet, met eventueel ook de nodige correcties in de uitspraken. 
Onderwijscommissaris Kris Van Dijck verbond de recente doctoraatsstudie (met nogal wat weerklank in de media) van Griet Vanwynsberghe met een aanslepend politiek dossier, nl. dat van het Inschrijvingsdecreet, waarvan binnen de meerderheid afgesproken was om te ageren via een voorstel (geen ontwerp) van decreet, waarover evenwel al een tijd niet veel meer te horen is. Op grond van een van de conclusies, nl. “De groepssamenstelling van de lagere school -de mate waarin veel of weinig leerlingen met een lage socio-economische status, allochtone achtergrond en/of speciale onderwijsbehoeften in de school zitten- heeft geen impact op de lange termijn.”, vroeg Van Dijck of het geen tijd was om de piste van de verplichte zgn. sociale mix, zoals die in het huidige Inschrijvingsdecreet staat, te verlaten.

Minister Crevits was het eens met het eerste deel van Van Dijcks uitleg, maar ging niet akkoord met diens conclusie dat dan maar in één beweging de bestaande instrumenten om een sociale mix in scholen te bevorderen beter konden worden afgeschaft. Ze erkende de complexiteit van het systeem van de zgn. dubbele contingentering, wilde zeker het punt daarover uit het Regeerakkoord realiseren, maar had, zoals al eerder in de Commissie voor Onderwijs gezegd, nog geen beter alternatief gehoord.

Bij monde van Kathleen Helsen en Jo De Ro sloten twee regeringspartijen zich bij de minister aan. De Ro riep de vragensteller op om het tekstvoorstel van de meerderheid voor een bijgestuurd Inschrijvingsdecreet nu dan ook eindelijk in te dienen. Caroline Gennez stelde het meningsverschil binnen de regering vast en herhaalde haar besparingsargument. Elisabeth Meuleman benadrukte de sociale mix als een middel om te leren samenleven, wat bevorderlijk is voor integratie, en betitelde het plaatsgebrek in scholen als het grote probleem. Minister Crevits beaamde het punt van het plaatsgebrek, herhaalde de kern van haar begrotingsverhaal van de week voordien in de Commissie voor Onderwijs en stelde dat sommige scholen een andere aantrekkingskracht hadden dan andere. Vragensteller Van Dijck besloot met een pleidooi voor eenvoud van het inschrijvingssysteem, maximalisatie van de vrije schoolkeuze en zijn waardering voor de leraren.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het nut van het behoud van de opgelegde sociale mix in scholen, naar aanleiding van een recente doctoraatsstudie van Kris Van Dijck” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2022-11-2017%20%E2%80%93%20Sociale%20mix%20en%20een%20recent%20doctoraatsonderzoek) (Wilfried Van Rompaey).