Voorstel van decreet II n.a.v. de coronacrisis: een kort commentaar (plenaire vergadering van 20 mei 2020)

25 mei 2020

Naast de twee actuele corona-onderwijsvragen waren er nog enkele andere onderwijsagendapunten tijdens deze plenaire vergadering. Na het al eerdere decretale werk van 6 mei 2020 moesten, conform het zgn. legaliteitsbeginsel dat voor Onderwijs geldt, nog bijkomend enkele andere zaken decretaal geregeld worden tegen de achtergrond van de coronacrisis. Een corona-nooddecreet II dus, ook via een voorstel van decreet.

Er waren namelijk nóg maatregelen nodig om op rechtszekere wijze onderwerpen te regelen,

zoals de organisatie van de evaluatie en stages in het lopende school- of academiejaar 2019-2020, en de regeling voor de vervanging van afwezige personeelsleden. Ook moest rekening gehouden worden met een aantal zaken met het oog op het volgende schooljaar. Het ging dus weer over een reeks dringende en tijdelijke maatregelen. Voor de concrete details verwijs ik graag naar de artikelsgewijze memorie van toelichting (p.3-9).

Namens de meerderheid lichtte Koen Daniëls opnieuw de belangrijkste zaken toe, waarna ook Jo Brouns het belang van die ingrepen bevestigde. Vanuit de oppositie zei Hannelore Goeman het voorstel ook te steunen, maar ze wees nog op een gemiste kans in verband met het volwassenenonderwijs, meer bepaald met betrekking tot de situatie van NT2-cursisten.

Het voorstel van decreet werd unaniem goedgekeurd.

Je kunt de video-uitzending (vanaf 03:29:05) bekijken en het verslag lezen.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Voorstel%20van%20decreet%20II%20n.a.v.%20de%20coronacrisis%3A%20een%20kort%20commentaar%20-%20plenaire%20vergadering%20van%2020%20mei%202020) (Wilfried Van Rompaey).