Plenaire vergadering 05-07-2017 – Moedertaal niet-Nederlands

06 juli 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis vertrok ook van een recent bericht in de pers, waarin Kind & Gezin verwees naar het stijgende aantal nieuwgeboren baby’s, die niet het Nederlands als thuistaal hebben. Concreet gaat het om 18.000 pasgeborenen. Ook dit thema was al meermaals aan bod gekomen. Welke inspanningen kon de minister nog leveren om de cruciale kennis van het Nederlands bij kinderen en jongeren toch nog te versterken, zo vroeg Celis aan minister Crevits.

Die laatste herhaalde de al genomen maatregelen (950 euro/anderstalige kleuter en de kinderbijslag). Daarnaast zag ze nog heel wat mogelijkheden via de lerarenopleiding en verwachtte ze heil van het in het Vlaams Parlement lopende gesprek over de zgn. basisgeletterdheid (in het kader van de eindtermen).

Celis erkende dat alles, maar drong wel aan op monitoring van wat er effectief op de werkvloer hierrond wel en niet gedaan werd.

Interveniënt Jo De Ro ging niet onverwacht in op de basisgeletterdheid en evenmin onverwacht wilde hij de ambitie van het Vlaams Parlement om als overheid daarbij in te grijpen hoger leggen (dan nu het geval was dus). Interveniënt Jos De Meyer verwees naar de mogelijkheden ter zake in het volwassenenonderwijs en naar het benutten van de meertaligheid op school om taalverwerving in het Nederlands te vergemakkelijken.

De minister benadrukte nog enkele positieve praktijken in dezen en plaatste een nuancerende noot bij de oproep van De Ro.

Vragensteller Celis besloot met te wijzen op o.a. ook de verantwoordelijkheid van de betrokken ouders.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het toenemend aantal leerlingen dat niet het Nederlands als moedertaal heeft van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2005-07-2017%20%E2%80%93%20Moedertaal%20niet-Nederlands) (Wilfried Van Rompaey).