Personeel

Raadpleeg alle thema's van Personeel ...

 • 20 november 2015

  In de eerste plaats ondersteunt de Dienst Personeel de onderwijsinstellingen, hun directies en besturen op het vlak van de regelgeving betreffende hun personeel: zowel het gesubsidieerd als het contractueel personeel in de centra, internaten, hogescholen en scholen van alle onderwijsniveaus.

 • 17 november 2015

  Deze vragen werden gesteld n.a.v. van een TORB-artikel van en met directe betrokkenheid van onze eigen Jan De Smet van de Dienst Personeel. Het gaat om een allanger aanslepende, arbeidsrechtelijke casus waaruit blijkt dat (Vlaamse) onderwijsregelgeving inzake personeel en (federaal) arbeidsrecht geen eenvoudig huwelijk is. De vragen leidden tot een interessant debat waarbij o.a.

 • 17 november 2015

  Ook bij deze vraag wees minister Crevits terecht op het vele dat inzake opleidingen al bestaat. Daarnaast zijn er de specifieke maatregelen die gepaard gaan met het M-decreet: de prewaarborgregeling in het basisonderwijs, het bevriezen van het aantal GON-uren, de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten inzake competentiebegeleiders. 

 • 17 november 2015

  In januari en februari 2016 biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een nascholing aan over de globale puntenenveloppe en het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. De sessies zijn bedoeld voor verantwoordelijken voor personeelsadministratie, stafmedewerkers van scholengemeenschappen, directieleden en coördinerend directeurs.

 • 17 november 2015

  Het ABVV heeft bij alle werkgeversfederaties een stakingsaanzegging ingediend voor de syndicale acties die de komende weken georganiseerd worden, nl. op 17 november a.s.

 • 10 november 2015

  Psychosociale aandoeningen blijven de voornaamste oorzaak van ziekteverzuim. Het gaat om 33,49% van de ziektedagen, en loopt bij mannelijke directieleden zelfs op tot 58%.

 • 10 november 2015

  Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die door de vakorganisaties georganiseerd worden. Vakorganisaties dienen de data minstens een maand vooraf aan het schoolbestuur mee te delen. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen).

 • 27 oktober 2015

  In januari en februari 2016 biedt de Dienst personeel een nascholing aan over de globale puntenenveloppe en het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Deze sessies zijn bestemd voor verantwoordelijken voor personeelsadministratie, stafmedewerkers van scholengemeenschappen, directieleden en coördinerend directeurs.

 • 27 oktober 2015

  Het Centrum voor Professionele Opleiding & Ontwikkeling en Levenslang Leren (POOLL) van de KU Leuven organiseert de veertiende POOLL-conferentie Hoger Onderwijs en Arbeidswereld, met als titel ​'Zelfsturing in leren en werken: onderschatte of overschatte realiteit?'. De conferentie vindt plaats op woensdagnamiddag 6 januari 2016.

 • 26 oktober 2015

  In juni 2015 werd een nieuwe bijlage toegevoegd aan het model van arbeidsreglement voor de opvoeders (PC 225.01) in de katholieke internaten. Deze bijlage 9 bracht het model van arbeidsreglement in overeenstemming met de regelgeving i.v.m. de psychosociale risico's.

Pagina's