Opvang in internaten

16 maart 2020

Afspraken met ouders en scholen

Internaten maken best goede afspraken met ouders en school omtrent de organisatie van opvang van leerlingen. In de regel gebeurt de opvang tijdens de schooluren door de school en na schooltijd door het internaat.  Via Schooldirect ontving je nuttige richtlijnen over preventieve hygiëne, een affiche om uit te hangen, vertaalaffiches voor anderstalige ouders en criteria waarop je je kan baseren om een activiteit al dan niet te laten doorgaan. Opvoeders bewaken de gezondheidstoestand van de kinderen en moeten bij mogelijke symptomen contact opnemen met de CLB-arts of indien deze niet bereikbaar is met de huisarts en met de ouders.  Bezoek van ouders op internaat staan internaten niet toe, maar ze beperken het contact tot het brengen en afhalen van hun kind.

Afspraken met personeel

De internaten worden niet gesloten. De personeelsleden worden verwacht aanwezig te zijn op internaat, tenzij op lokaal niveau via overleg uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt. Er wordt een regeling getroffen omtrent opvang en begeleiding van de aanwezige internen. Indien nodig worden ook alternatieve opdrachten voorzien.

De regeling in verband met kostgeld ontvang je in een latere fase.