Ontwerpdecreet over volwassenenonderwijs

13 februari 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtte minister Crevits het ontwerpdecreet toe.

Het voorliggende ontwerp van decreet regelt de tweede en derde stap in de hervorming van het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie, met name de wijziging van de financiering van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie en de wijzigingen aan het personeelsstatuut die samenhangen met het nieuwe landschap met grotere centra voor volwassenenonderwijs. Die eerste stap, nl. een hervorming van het landschap volwassenenonderwijs, was inderdaad al voordien geregeld.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen had eerder in het regelgevende proces een protocol van gedeeltelijk akkoord (p.93) onderschreven.

De commissiebespreking beperkte zich tot de zgn. algemene bespreking (geen artikelsgewijze bespreking, geen amendementen noch van meerderheid noch van oppositie). Onderwijscommissarissen Jo De Ro, Vera Celis, Jan Durnez en Paul Cordy spraken kort en lovend over het voorliggende ontwerpdecreet. Minister Crevits vond het frappant dat voor dit soort belangrijke ontwerpdecreten er geen pers aanwezig was… Enig oppositielid Tine Soens verwees naar het Vlor-advies (een globale visie op het volwassenenonderwijs ontbrak; er werd in stukjes beslist) en verklaarde zo haar stemgedrag nadien.

Bij de stemming over het geheel van het ontwerpdecreet onthield alleen de sp.a zich.  Groen was niet aanwezig. Er waren elf stemmen vóór (N-VA (6), Open Vld (2) en CD&V (3)).