Ontwerpdecreet over leraren- en graduaatsopleidingen

16 april 2018

Er was een enigszins ‘valse’ start geweest op 22 maart 2018 met een laattijdig bericht aan de leden dat de vergadering pas een uur later zou beginnen. Voor de toelichting van dit ontwerpdecreet door minister Crevits toen verwijs ik graag naar de video in kwestie. Deze keer kon ik niet beschikken over haar presentatie op papier. De eigenlijke bespreking van 29 maart 2018 vind je op deze video. Het formele parlementaire verslag volgt later op de website van het Vlaams Parlement.

Dit ontwerp van decreet regelt de uitbouw van de graduaatsopleidingen in de hogescholen, en de versterking van de lerarenopleidingen in de hogescholen en universiteiten. Daartoe wordt onder meer geopteerd voor een structurele inbedding van al deze opleidingen binnen het hoger onderwijs, waar die tot nu toe ook in de centra voor volwassenenonderwijs werden georganiseerd. In feite al een oud verhaal, waarin een principiële wending werd genomen via de Conceptnota 'Uitbouw van het hoger beroepsonderwijs' en de Conceptnota: lerarenopleidingen versterken van 25 maart 2016.

Dit ontwerp omvat voor elk van de twee soorten opleidingen drie grote onderdelen: de organisatie van de opleidingen, de financiering en het statuut van het personeel.

Heel kort dan enkele elementen uit de relatief korte, algemene bespreking.

Eén. Niet onverwacht klonk er bij de meerderheidspartijen een algemene grote tevredenheid over dit belangrijke ontwerpdecreet. Onderwijscommissaris Tine Soens van de sp.a leverde een beperkte kritiek die vooral te maken had met de niet te berekenen kostprijs van de nieuwe lerarenopleidingen (N.B. de totstandkoming van de nieuwe educatieve opleidingen als ‘opvolgers’ van de huidige specifieke lerarenopleidingen, maar ook de verplichte trajecten voor zijinstromers in alle lerarenopleidingen gaan nog heel wat voeten in de aarde hebben) en met de strakke timing (N.B. tegen 1 mei al moeten de dossiers ingediend worden bij de NVAO met het oog op de Toets Nieuwe Opleiding).

Twee. Terecht was er heel wat aandacht voor vakdidactieken in àlle lerarenopleidingen. Een oud zeer in een aantal gevallen.

Drie. In de aanvangsfase van de lopende legislatuur waren de zgn. expertisenetwerken en het overlegplatform lerarenopleidingen afgeschaft (N.B. die waren een nieuwigheid in het huidige decreet van december 2006). Nu waren er middelen voor zgn. beheersovereenkomsten (een methodologie om als overheid meer inhoudelijke accenten te kunnen leggen in de lerarenopleidingen) met de Vlir (300.000 euro) en de Vlhora (700.000 euro) om in alle lerarenopleidingen verder in te zetten op de versterking van de te onderwijzen vakinhoud en -didactiek, didactische vaardigheden, klasmanagement, diversiteit, grootstedelijke context en inzicht in organisatieprincipes van scholen en van goed schoolbeleid.

Vier. De meerderheid had, staande de vergadering, nog zes, vooral zgn. verduidelijkende amendementen ingediend. Het eerste amendement (over het beroepsprofiel van de leraar; artikel 102) muntte daarbij, jammer genoeg, alvast uit in een slordig geformuleerde verantwoording, die in de uiteindelijke formele parlementaire versie zelfs niet helemaal bijgestuurd werd. Aanvankelijk stond er nog: “(…) In onderwijs is een stevig basis om verder op te bouwen en van daaruit de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. (…)”

Vijf. Het beroepsprofiel van de leraar komt voortaan niet meer tot stand via een decretale bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse regering (lees: waarbij het Vlaams Parlement niets meer kan veranderen aan de inhoud van het besluit), maar rechtstreeks via een ontwerpdecreet dat dan volgens de normale procedure behandeld wordt in het Vlaams Parlement naar analogie met bv. de recente decretale tekst over de onderwijsdoelen.

De stemming was nu toch iets complexer dan die bij de vorige recente ontwerpdecreten. De amendementen werden goedgekeurd door de meerderheidspartijen. De sp.a als enig aanwezige oppositiepartij deed dat ook, maar onthield zich bij amendementen 3 en 6. De sp.a keurde de meeste artikelen mee goed met de meerderheid of onthield zich. Bij de artikelen over de financiering en over de overname van personeelsleden en het laatste artikel over de datum van inwerkingtreding echter stemde de sp.a tegen. Om 12.17 u was alles beklonken. De geplande namiddagsessie werd bijgevolg afgelast.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Ontwerpdecreet%20over%20leraren-%20en%20graduaatsopleidingen) (Wilfried Van Rompaey).