Nood aan een transparant studieaanbod in het katholiek secundair onderwijs

10 mei 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt vast dat steeds meer scholen in de voorstelling van hun studieaanbod 1ste/2de/3de graad (op de eigen webpagina, in publiciteit, …) alternatieve benamingen hanteren. De nieuwe benamingen die bedacht worden, wijken af van de wettelijke benamingen van de basisopties, beroepenvelden en studierichtingen. Scholen hebben het ter zake ook over ‘leerlijnen’, ‘paralleltrajecten’, ‘plusrichtingen’…

Deze evolutie staat haaks op één van de belangrijke doelstellingen van de modernisering secundair onderwijs, m.n. streven naar een transparant studieaanbod voor ouders en leerlingen.

Soms zijn de gebruikte namen het resultaat van afspraken die in onderling overleg met alle betrokken scholen tot stand gekomen zijn (bv. de handelsscholen). Maar meestal gaat het om individuele initiatieven met het oog op zich voldoende van andere scholen te onderscheiden. Het loopt helemaal fout als scholen met hun “uniek aanbod” publiciteit gaan voeren bij leerlingen van aangrenzende scholengemeenschappen. Deze gang van zaken keurt Katholiek Onderwijs Vlaanderen volstrekt af.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept de scholen op om ouders en leerlingen zo objectief mogelijk te informeren en om in de voorstelling van hun studieaanbod de decretaal vastgelegde benamingen te respecteren. 

In datzelfde verband verwijzen we ook naar het artikel ‘Curriculumdossiers – het onderwijs aan zet’ in het meinummer van Forum.