Lerarenplatform gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

25 april 2018

Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform gelanceerd om meer tijdelijke leraren een schooljaar werkzekerheid aan te bieden. De deelnemende samenwerkingsverbanden uit het basis- en secundair onderwijs (zie FAQ – vraag 1.2 t.e.m. 1.11) krijgen de mogelijkheid om een aantal leraren een aanstelling te geven van 1 oktober tot het einde van het schooljaar.

In het basisonderwijs kunnen maximaal 2 500 personeelsleden worden opgenomen in het lerarenplatform. Alle basisscholen krijgen de kans om in te stappen via een samenwerkingsverband.

Voor het secundair onderwijs gaat het om een aantal specifieke pilootprojecten (zie punt 3.3.1 van het cao-protocol) om na te gaan of het lerarenplatform een doeltreffend instrument is. Over het geheel van de onderwijsverstrekkers worden maximaal 350 personeelsleden verdeeld, wat concreet overeenkomt met een maximale deelname van 13 procent van alle secundaire scholen.

Als er te veel samenwerkingsverbanden kandidaat zijn, maken de overheid, de sociale partners en de onderwijsverstrekkers een selectie. Om het lerarenplatform zo goed mogelijk te kunnen evalueren, zal bij de keuze van de pilootprojecten gekozen worden voor een representatieve afspiegeling van het werkveld. 

AgODi bereidt een omzendbrief voor over de procedure om in te stappen in het lerarenplatform. In het bevoegde lokaal comité wordt onderhandeld over:

  • de deelname aan het lerarenplatform
  • de criteria van inzetbaarheid van de betrokken personeelsleden in pedagogisch zinvolle taken
  • de inzetbaarheid in de onderscheiden scholengemeenschappen indien het samenwerkingsverband bestaat uit meerdere scholengemeenschappen

Het is alvast aangeraden om de items te agenderen op het volgende lokaal comité (OCSG voor scholen in een scholengemeenschap, LOC/ondernemingsraad voor scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren). 

Enkel voor de pilots van het secundair onderwijs worden de aanvragen ten laatste op 15 mei 2018 bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen ingediend. Indien er meer aanvragen zijn dan de maximaal mogelijke deelname zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen de toets van de representativiteit maken.

Stuur je aanvraag voor het pilootproject lerarenplatform secundair onderwijs naar Joeri Deblauwe
Voor het basisonderwijs moeten géén aanvragen vooraf aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden ingediend.

Meer info is te vinden bij het thema Cao XI op onze website.