Leerlingen van het studiegebied Personenzorg (S.O.) kunnen (in beperkte mate) op stage in een BuSO-school

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

“Een school voor secundair onderwijs kan niet fungeren als stagegever voor leerlingen van een andere school voor secundair onderwijs, maar desgevallend wel als stageplaats (bv. het bedrijf waaraan een leerling-stagiair is toegewezen, vervult de catering in een school). Een uitzondering hierop zijn de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3, waar wel stage kan worden gelopen. In voorkomend geval zal de school, desgevraagd, ten aanzien van de onderwijsinspectie moeten kunnen aantonen dat het niet of ontoereikend vinden van stageplaatsen buiten het buitengewoon secundair onderwijs enkel het gevolg is van overmacht.”

Deze bepaling heeft onder meer tot gevolg dat leerlingen van het studiegebied Personenzorg (bv. Jeugd- en gehandicaptenzorg tso) bij ontoereikende stageplaatsen stage kunnen lopen in een school voor het buitengewoon secundair onderwijs. Hiervoor heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het verleden meermaals gepleit bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming.