Krachtlijnen voor samenwerking tussen lerarenopleidingen en leerplichtonderwijs inzake stages tijdens coronacrisis

02 april 2020

Lerarenopleidingen bekijken momenteel volop hoe zij de stages voor hun studenten kunnen vormgeven na de paasvakantie, voorlopig nog in de onzekerheid wanneer scholen terug zullen opengaan. Veel scholen vragen zich ook af hoe ze moeten omgaan met de stage-aanvragen. Daarom formuleerden we in overleg met onze lerarenopleidingen een aantal krachtlijnen voor een goede samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen tijdens de coronacrisis:

  • De meeste lerarenopleidingen zijn vragende partij om hun studenten terug stage te laten lopen van zodra mogelijk: hetzij ter ondersteuning bij het afstandsleren, hetzij als extra paar handen in de klas van zodra scholen terug open zijn. Hoewel lerarenopleidingen ten volle begrijpen dat dit niet eenvoudig is en extra overleg vergt, vragen we onze scholen om daar in de mate van het mogelijke aan mee te werken.
  • We vragen dat stages nog meer dan voorheen verlopen in overleg met en op maat van de school. Door de bijzondere omstandigheden is het belangrijk dat de stage ten volle bijdraagt aan de activiteiten en leerdoelen die de school dit schooljaar wenst te bereiken. Enkel op die manier kunnen we een win-win creëren. We denken hier bijvoorbeeld aan extra kansen om differentiatie mogelijk te maken en studenten via co/teamteaching laten meedraaien in de klassen. Vanuit die optiek vragen we basis- en secundaire scholen om in overleg met de lerarenopleidingen stages mogelijk te maken en vragen we lerarenopleidingen niet eenzijdig opdrachten of verwachtingen op te leggen aan stagiairs.
  • Als katholiek onderwijs vragen we bij de invulling van de stages bijzondere aandacht voor kwetsbare leerlingen. We vestigen daarom graag de aandacht op onze themapagina afstandsleren: ideeën voor gelijke onderwijskansen en ideeën voor OKAN waaruit men inspiratie kan putten. We geloven dat stagiairs hierin een meerwaarde kunnen betekenen.
  • Bij het toekennen van stages is er een voorkeur voor stagiairs die in principe dit academiejaar zouden afstuderen.
  • Stages kunnen in principe nu al ingezet worden als hulp bij het afstandsleren. Van zodra scholen terug opengaan, kunnen stages op school zelf ook snel van start gaan. Veel lerarenopleidingen verplaatsten activiteiten waardoor stages wellicht ook langer dan anders kunnen doorgaan. Voor een aantal lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs kan dit zelfs tot in juni. Ook dit wordt best in overleg tussen school en lerarenopleiding bepaald.