Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt actie ‘directies knappen af’

27 oktober 2017

Directies zijn de spil van het schoolgebeuren, verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen. Enthousiaste en gemotiveerde krachten die het beste van zichzelf geven om samen met het team kinderen en jongeren de kans te geven zich ten volle te ontplooien. De uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden zijn niet min, en als netwerkvereniging trachten we hen zo goed mogelijk in hun taak te ondersteunen.

Dat neemt niet weg dat directies – directies gewoon en buitengewoon basisonderwijs in het bijzonder – te kennen geven dat de werkdruk torenhoog is en dat ze nood hebben aan bijkomende beleidsomkadering. Een meer dan legitieme eis die overigens niet nieuw is, maar al ruim 10 jaar klinkt.

Directies gewoon en buitengewoon basisonderwijs voeren vandaag actie om de minister aan haar belofte te herinneren aan hun noden tegemoet te komen. Onder de noemer ‘directies knappen af’ sturen ze brieven naar diverse beleidsmakers. Daarin schetsen ze een beeld van diverse pijnpunten onder andere onvoldoende administratieve en beleidsondersteuning, geen tijd voor personeelsbeleid of pedagogische taken.

Het M-decreet heeft een bijzondere impact op de scholen, zeker in het geval van het buitengewoon basisonderwijs:

  • Het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs is teruggelopen, wat betekent dat die scholen over minder werkingsmiddelen en administratieve omkadering beschikken, terwijl de kosten wel dezelfde blijven. Tegelijk is de zorgzwaarte van de leerlingen toegenomen.
  • De ondersteuningsnetwerken dienden in een heel kort tijdsbestek opgestart te worden. Dat vroeg én vraagt van directies een buitenproportionele tijdsinvestering en inspanningen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de actie ‘directies knappen af’ en vraagt de overheid op korte termijn stappen zet om de werkdruk te verlichten, zodat hun opdracht opnieuw werkbaar wordt. Elk kind heeft immers recht op een directeur die ook écht tijd kan vrijmaken voor het pedagogische deel van de opdracht en voor een degelijk personeelsbeleid.

Lieven Boeve, directeur-generaal: “In ontmoetingen met gemotiveerde, enthousiaste directies beluister ik regelmatig hoe de hoge werkdruk en het gebrek aan beleidsomkadering hen parten speelt. Dat geldt in het bijzonder voor directies gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Hun vraag naar bijkomende beleidsomkadering is meer dan legitiem. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt dan ook de actie ‘directies knappen af’. We vragen dat de overheid op korte termijn stappen zet om de werkdruk te verminderen en in bijkomende omkadering te voorzien. Enkel zo kunnen directies zich ten volle op hun kerntaken richten. En dat komt uiteindelijk alle leerlingen ten goede!”