Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt ontwerpleerplannen secundair onderwijs voor

14 november 2018

In het Maria-Boodschaplyceum te Brussel stelde Katholiek Onderwijs Vlaanderen vandaag de ontwerpleerplannen voor de eerste graad van het secundair onderwijs voor. Het zijn dynamische leerplannen die schoolbesturen, lerarenteams en leraren in staat stellen zelf keuzes te maken. Het gaat om alle leerplannen die betrekking hebben op de algemene vorming, met name een gemeenschappelijk funderend leerplan, een gemeenschappelijk leerplan ICT en vakleerplannen. “Met deze ontwerpleerplannen kunnen onze scholen aan de slag om genereus ambitieus onderwijs voor iedereen aan te bieden”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ontwerpleerplannen vrijgegeven op vraag van onze scholen

De schoolbesturen, directies en lerarenteams van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bereiden volop de start van de modernisering van het secundair onderwijs voor. Naast de organisatorisch-structurele aspecten daarvan, krijgt die modernisering inhoudelijk vorm via nieuwe leerplannen voor de algemene vorming. Ze werden ontwikkeld door leerplancommissies, samengesteld uit leraren, experten uit hoger onderwijs en pedagogisch begeleiders. Een tussentijds resultaat werd getoetst en bijgesteld via klankbordgroepen van zo’n 300 leraren en lerarenopleiders.

“Op dit ogenblik gaat het dus over ontwerpleerplannen, omdat het parlement de eindtermen voor de algemene vorming van de eerste graad nog niet heeft goedgekeurd”, duidt Lieven Boeve. “Toch gaan wij in op de nadrukkelijke vraag van onze scholen om duidelijkheid. Daarom stellen we vandaag de ontwerpversie van de leerplannen algemene vorming ter beschikking.”

Dynamische leerplannen: schoolbesturen, lerarenteams en leraren maken zelf keuzes

Deze nieuwe generatie leerplannen breekt met het verleden. Het schoolbestuur en het schoolteam maakt vanuit haar visie op onderwijs eigen keuzes.

“In onze ontwerpleerplannen staat het lerarenteam en de leraar centraal. De leraar is de spilfiguur die leerlingen vormt als persoon, die waardevolle kennis met passie doorgeeft vanuit zijn liefde voor het vak en voor de leerlingen”, zegt Lieven Boeve.

Tom Cox, die als directeur Middenschool Kindsheid Jesu in Hasselt en als voorzitter van Lerend Inspirerend Eerstegraads Onderwijs (LIEN Vlaanderen) in de leerplancommissie zit, beaamt: “Om onze scholen zelf aan de slag te laten gaan met de leerplannen, wordt in maart 2019 een digitale leerplantool gepubliceerd. Die maakt het mogelijk om de leerplannen aan te passen op niveau van een schoolteam, lerarenteam of de individuele leraar. Zo wordt het leerplan een dynamisch leerplan dat volledig is ingebed in het schooleigen project.”

Modernisering secundair onderwijs: een participatief en gefaseerd traject

De modernisering secundair onderwijs start op 1 september 2019 in het eerste leerjaar van de eerste graad en wordt progressief ingevoerd. Het tweede leerjaar van de eerste graad zal dus op 1 september 2020 met de nieuwe leerplannen aan de slag gaan.

Een kwaliteitsvolle implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs vergt tijd. “Wij vragen een ingroeiperiode van twee à drie schooljaren aan de inspectie”, zegt Lieven Boeve. “Dat geeft schoolteams en lerarenteams de tijd om de modernisering gefaseerd te implementeren en te verankeren in de pedagogisch-didactische aanpak.”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet het participatieve traject dat is gestart bij de ontwikkeling van de nieuwe leerplannen alvast verder. Waardevolle feedback kan nog verwerkt worden voor de leerplannen definitief bij de overheid worden ingediend in de lente van 2019. In februari 2020 wordt een Top 1010 georganiseerd, en zullen 1010 leraren op één locatie feedback geven over de leerplannen algemene vorming die zij op dat moment al een half jaar gebruiken. Zo blijven we samenwerken met alle betrokkenen aan genereus ambitieus onderwijs.

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/secundair/modernisering-so-2018/leerplannen-algemene-vorming