Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengt Brusselse onderwijspartners samen

24 oktober 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelt de krachten in het Brusselse Nederlandstalige katholiek onderwijs. Daarmee wil het onderwijsnetwerk haar scholen optimaal ondersteunen bij de specifieke uitdagingen in de Brusselse context. Meer dan honderd Brusselse katholieke scholen met in totaal 22 300 leerlingen wisselen expertise uit, maar ook de beleidsadviezen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgen een Brusseltoets.

“Als ledenvereniging en netwerkorganisatie heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een sterke betrokkenheid met het onderwijsveld en de brede samenleving. Ook in Brussel willen wij deze rol voluit opnemen, op vraag van onze scholen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Onderwijsuitdagingen in partnerschap aanpakken

Capaciteitstekorten, vroegtijdige schooluitval of het lerarentekort zijn struikelblokken die niet alleen het Vlaams, maar ook het Brussels onderwijs het hoofd moet bieden.

“Een sterk talenbeleid met hoge verwachtingen en goede ondersteuning is belangrijk in de hele studieloopbaan. Het is goed dat hierover afspraken zijn over de verschillende onderwijsniveaus heen”, zegt Bart Tuyteleers, directeur van basisschool Champagnat in Schaarbeek.

 “Om vroegtijdige schooluitval terug te dringen, helpen we een leerling op het juiste moment op de juiste plaats te brengen, op basis van zijn interesse en talenten. Overleg tussen de scholen kan het studieaanbod daarop afstemmen”, zegt Els Van den Houte, directeur van het Maria Assumptalyceum in Laken.

Ook het nijpende lerarentekort plaatst Brusselse scholen in moeilijke situaties. “We kunnen meer leerlingen in het secundair onderwijs stimuleren om te kiezen voor een lerarenopleiding. We hebben nood aan Brusselse jongeren die er bewust voor kiezen om in Brusselse scholen leraar te zijn. De niveau-overschrijdende adviesraad, met ook het hoger onderwijs, moet zorgen voor een nauwere samenwerking”, zegt Ann Martin, directeur lerarenopleiding bij Odisee Hogeschool.

Startschot voor de Brusselwerking

 Concreet krijgt de samenwerking vorm door een aanspreekpunt Brussel binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen waar besturen, scholen, middenveldorganisaties en overheden terecht kunnen. Verder zorgt een adviesraad voor structureel overleg tussen alle onderwijsniveaus – van basis- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs – de leerlingenbegeleiding, oudervereniging, scholierenkoepel, vakbonden en middenveldorganisaties.

“Katholiek Onderwijs Vlaanderen koestert en investeert in de rijke traditie van kwaliteitsvol katholiek onderwijs in Brussel. De nauwere samenwerking zal zorgen voor een betere ondersteuning van de Brusselse katholieke scholen en een sterker onderwijsbeleid in Brussel”, besluit Lieven Boeve.