Interessant instrument op website VDAB: Beroepen in Cijfers

14 maart 2017

Als opleidingsverstrekker is goede en actuele kennis van de arbeidsmarkt sowieso nuttig en nodig. De arbeidsmarkt is een complex samengaan van de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten. Het is niet eenvoudig om daar een gedegen zicht op te krijgen.

De vraag wordt concreet bij het opmaken van een veelheid aan dossiers en al helemaal, indien de aanvraag van een nieuwe onderwijsbevoegdheid dient geanalyseerd en eventueel gemotiveerd te worden.

De VDAB biedt daartoe op haar website sinds kort een nieuwe, visuele en handige tool aan: 'Beroepen in Cijfers'.

Wat houdt het in?

  • Per beroep wordt een overzicht gegeven van het aantal ontvangen en openstaande vacatures enerzijds, en het aantal Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) anderzijds.
  • Een interactieve overzichtskaart van Vlaanderen toont de regionale verdeling van de belangrijkste gegevens, tot op het niveau van de arrondissementen.
  • Staafgrafieken vormen de benchmark tussen het gekozen beroep en de andere beroepen van dezelfde beroepsgroep.
  • Wanneer het een knelpuntberoep betreft, wordt er een link voorzien naar een extra scherm met bijkomende informatie.
  • In het tabblad ‘Vacatures’ duiden grafieken aan uit welke sectoren de meeste vacatures komen, welke studieniveaus, ervaring en talenkennis er gevraagd worden en wat het aandeel is van tijdelijke en vaste circuits.
  • Het tabblad ‘Werkzoekenden’ gaat in op de kenmerken van de NWWZ die zich voor dat beroep hebben ingeschreven. Het gaat om de man-vrouwverhouding, het aandeel laag-, midden- en hooggeschoolden, de leeftijdsverdeling en de werkloosheidsduur.
  • Een laatste tabblad geeft de evolutie van de spanningsindicator weer.
  • De data worden maandelijks geactualiseerd.