Inschrijvingen IDP 2020 geopend

05 december 2019

Tot en met 1 maart 2020 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren inschrijven om deel te nemen aan IDP 2020, voor het vierde en zesde leerjaar.

Toetsen voor einde basisonderwijs

Elke school is verplicht om op het einde van het basisonderwijs minstens drie leergebieden te evalueren aan de hand van gevalideerde toetsen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen bieden we voor het schooljaar 2019-2020 de keuze uit toetsen voor zes leergebieden. Zoals vorig schooljaar zijn er toetsen voor Frans, mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde. Nieuw voor dit schooljaar is de toets muzische vorming. In dat brede aanbod kiezen we per leergebied een scherpe focus. De geselecteerde leerinhouden evalueren we in de diepte.

Welke leerinhouden staan in de focus?

 • Toets Frans: begrijpend luisteren en lezen. De toets onderzoekt of de leerlingen voor hen bestemde mondelinge en schriftelijke boodschappen in het Frans begrijpen. Daarbij gaat de luister- en leestoets na of de leerlingen erin slagen het onderwerp te bepalen, de hoofdgedachte te achterhalen, de gedachtegang te volgen en informatie te selecteren.
 • Toets mens en maatschappij: leerinhouden uit het ontwikkelthema ruimte. Met die toets gaan we na in welke mate de leerlingen hun omgeving kunnen verkennen, landschappen gericht kunnen waarnemen, kaartbegrip, oriëntatie- en kaartvaardigheid hebben en een reisweg kunnen uitstippelen.
 • Toets Nederlands: leerinhouden bij het generieke doel ‘mondelinge informatie verwerken’. Ook al krijgen leerlingen van thuis uit al heel wat bagage mee om gesproken informatie te begrijpen, toch vraagt het verwerken van de typische schoolse taal en bijbehorende boodschappen speciale aandacht. De focus van de toets ligt dan ook op typisch schoolse boodschappen die leerlingen moeten begrijpen. Leerlingen luisteren naar uiteenzettingen en verhalen uit verschillende media en kunnen de informatie die erin voorkomt, herkennen en selecteren; ordenen, verbinden of samenvatten; en beoordelen.
 • Toets wetenschappen en techniek: leerinhouden uit de ontwikkelthema’s natuur, zintuiglijke ontwikkeling, onderzoekscompetentie, engagement voor duurzaam samenleven en gezonde en veilige levensstijl. Met de toets gaan we na in welke mate leerlingen inzicht hebben in verschillende aspecten van de levende natuur, natuurlijke verschijnselen herkennen en begrijpen, zorg voor de eigen gezondheid opnemen, inzicht hebben in weerselementen en weersituaties, verbanden kunnen leggen tussen klimaat en leefgewoonten, de functie van (delen van) het eigen lichaam kunnen verwoorden en kunnen illustreren hoe de zorg voor het milieu kan opgenomen worden.
 • Toets wiskunde: het meten en metend rekenen met tijd en geld en het interpreteren van grafieken. In de basisschool verwerven leerlingen fundamentele wiskundige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes over het meten en metend rekenen zoals met tijd en geld. Ze brengen die in verband met betekenisvolle situaties, ook in andere leergebieden en buiten de school. Ze begrijpen en gebruiken daarbij de nodige wiskundetaal en leren gegevens interpreteren uit grafische voorstellingen.
 • Toets muzische vorming: doelen uit zowel de muzische grondhouding, de muzische geletterdheid als de muzische vaardigheid. We gaan onder andere na in welke mate de leerlingen op het einde van het basisonderwijs expressievormen herkennen, muzische bouwstenen hanteren en competent zijn in beschouwen. Alhoewel er verschillende muzische domeinen aan bod komen, staat ‘dans’ wel speciaal in de kijker. We beseffen dat slechts een beperkte set van doelen uit ontwikkeling zich lenen om op een gestandaardiseerde wijze via een online tool geëvalueerd te worden. Heel wat belangrijke doelen die binnen muzische vorming worden gerealiseerd, laten zich namelijk niet schriftelijk toetsen. Bij de verwerking van de toetsresultaten achteraf moeten de gebruikers van de toets dat dan ook altijd in het achterhoofd houden. Het is zeker niet de bedoeling om muzische en mediakundige ontwikkeling doorheen het schooljaar schriftelijk te toetsen. Desalniettemin vinden we het, omwille van het belang van goede muzische vorming van onze leerlingen, relevant om ook de kwaliteitsontwikkeling daarbinnen te stimuleren. De toets kan daartoe bijdragen. We gaan ervan uit dat de leerlingen het afleggen van die toets zullen ervaren als een fijne muzische ervaring. Opgelet, de toets kan enkel online worden afgenomen!

Elke school kan kiezen hoeveel gevalideerde toetsen er worden afgenomen en voor welke leergebieden. Die keuze maak je op het moment van afname en hoef je niet door te geven.

Extra toets voor begrijpend lezen

Uit zowel internationale leestoetsen (PIRLS) als Vlaamse gestandaardiseerde toetsafnames (peilingen basisonderwijs) blijkt dat het leesbegrip van Vlaamse leerlingen achteruit is gegaan. Daarom willen we het opvolgen van de leesvaardigheid via gestandaardiseerde proeven faciliteren en kun je de IDP van vorig schooljaar opnieuw afnemen. We gaan daarin na in welke mate de leerlingen verschillende soorten schriftelijke boodschappen kunnen verwerken in een betekenisvolle opdracht en brengen in kaart of leerlingen de informatie die erin voorkomt, kunnen herkennen en selecteren; ordenen, verbinden of samenvatten; en beoordelen. Zo kun je bij de leerlingen de vaardigheid van het begrijpend lezen nagaan en effecten van genomen maatregelen in kaart brengen. Het nauw opvolgen van leesontwikkeling via die toetsen biedt veel voordelen:

 • Het geeft inzicht in de evolutie van begrijpend lezen, zowel Vlaanderenbreed als in je school.
 • Het geeft pedagogisch begeleiding informatie om hun ondersteuning op uw school af te stemmen.
 • Het geeft handvatten voor een sterk leesbeleid in je school.

Andere proeven om gestandaardiseerd te evalueren

Om je de kans te geven een leerinhoud opnieuw te evalueren, worden ook de andere toetsen van vorig schooljaar ter beschikking gesteld als gestandaardiseerde proeven om naast de IDP's af te nemen.

Daarnaast stellen we vanaf dit schooljaar opnieuw enkele evaluatie-instrumenten voor het vierde leerjaar ter beschikking om gestandaardiseerd te evalueren. Scholen kunnen kiezen voor een proef Nederlands, wereldoriëntatie of wiskunde.

Planning

Proeven voor het vierde leerjaar:

 • Bij keuze voor online afname, loopt de online testafname van woensdag 22 april tot en met donderdag 30 april 2020.
 • De eigenlijke proeven vind je vanaf 5 mei 2020 in de databank van de evaluatiebox.
 • De toetsperiode start op donderdag 14 mei en eindigt op woensdag 27 mei 2020.

Toetsen en proeven voor einde basisonderwijs:

 • Bij keuze voor online afname, vindt de online testafname plaats van maandag 4 mei tot en met woensdag 13 mei 2020.
 • De eigenlijke toetsen en proeven stellen we vanaf maandag 18 mei 2020 ter beschikking.
 • De afnameperiode start op donderdag 28 mei en eindigt op maandag 15 juni 2020.

Vanaf vandaag kun je je inschrijven!

Ben je directeur of ICT-coördinator? Dan kun je tot en met 1 maart 2020 zowel de klassen van het vierde als van het zesde leerjaar inschrijven via de themapagina evaluatiebox basisonderwijs. Bij de inschrijving kies je voor online afname of voor afname op papier. Je maakt per leerjaar een keuze voor alle deelnemende klassen.

Wil je meer weten?

In januari en februari 2020 bieden we in de verschillende regio’s informatiesessies aan over de evaluatiebox en IDP 2020. Daarvoor kun je je inschrijven via nascholing.be.

Meer informatie vind je op de website bij praktische informatie en veelgestelde vragen. Met andere vragen en bij problemen kun je terecht bij onze helpdesk:

 • via e-mail: evaluatiebox [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
 • telefonisch: 02 507 08 61