Hoe ondersteunen we jou als secundaire school?

23 september 2020

Voor secundair onderwijs vormt onze visie op goed onderwijs voor alle leerlingen een prima vertrekpunt voor inspiratie over onder meer remediëren, differentiëren en evalueren. Het Vademecum voor zorgbreed en kansenrijk onderwijs biedt je een ruimer kader.

Voor leerlingen die net de overgang hebben gemaakt van de basisschool naar het secundair onderwijs kun je terecht bij de vakbegeleider voor Nederlands, Frans of wiskunde voor specifieke ondersteuning in relatie tot de overgang van basis- naar secundair onderwijs. In de nieuwe leerplannen secundair onderwijs vind je in de rubriek situering, beginsituatie een verwijzing naar de ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s in ZILL waarop de leerplannen secundair onderwijs verder bouwen. Dat is het geval voor NederlandsFranswiskunde en alle andere vakken van de basisvorming.

Naast het vakinhoudelijke perspectief is het minstens even belangrijk om oog te hebben voor het welbevinden van leerlingen die in het eerste leerjaar secundair onderwijs hebben gekozen voor een nieuwe school, les krijgen van veel verschillende leraren en terecht komen in een nieuwe leerlingengroep. Voor veel leerlingen brengt die stap in het onbekende sowieso al heel wat onzekerheden met zich mee. Voor ondersteuning op dat vlak kun je terecht bij de schoolbegeleider.

Onze ondersteuning heeft natuurlijk niet enkel betrekking op het eerste leerjaar. Misschien wees een analyse van de beginsituatie van je leerlingen aan dat er bepaalde hiaten zijn ontstaan voor specifieke leerstofonderdelen. De vakbegeleider kan je in dat geval ondersteunen bij het bepalen van die doelen waarop je in essentie inzet in functie van een vlotte doorstart in het nieuwe leerjaar.