Hoe communiceren we de gewijzigde evaluatiemodaliteiten naar leerlingen/ouders?

15 mei 2020

In de Nieuwsbrief van 7 mei somden we de belangrijkste maatregelen van het nooddecreet op. Door het nooddecreet kunnen scholen in hun schoolreglement afwijken van de bepalingen rond evalueren. Je licht leerlingen en ouders schriftelijk of elektronisch in over de gewijzigde evaluatiemodaliteiten. Je bezorgt de wijzigingen ter kennisgeving aan de schoolraad. Dialoog met de schoolraad geniet weliswaar de voorkeur als die te realiseren is. Als de gewijzigde evaluatiemodaliteiten gevolgen hebben voor je personeel blijft overleg met de lokale personeelsvertegenwoordiging noodzakelijk.

We raden aan niet te voorbarig te communiceren dat bepaalde leerjaren dit schooljaar wellicht niet meer zullen heropstarten. Wel is het belangrijk om nu al te communiceren welke afwijkingen van het schoolreglement je zal doorvoeren. Dit betekent niet dat je leerlingen en ouders een aangepast schoolreglement voor dit schooljaar moet bezorgen. Je brengt dus geen wijzigingen aan in je schoolreglement zelf, maar je communiceert wel transparant welke andere afspraken er dit schooljaar zijn. Daarvoor kan je onze modelbrief gebruiken. De invulling van die modelbrief zal niet alleen sterk afhangen van de beoogde leerlingengroep, maar ook van de eigen klemtonen die je legt op het vlak van evaluatie. Het evaluatiebeleid verschilt van school tot school. Daarom kunnen we in de modelbrief niet concreet ingaan op nieuwe afspraken, maar willen we je wel op weg helpen met enkele voorbeelden.  

Om je te ondersteunen bieden we dus modelbrieven aan om leerlingen en ouders te informeren over de gewijzigde afspraken voor evaluatie. We baseren ons hiervoor op de situatie zoals ze vandaag is. Communiceer duidelijk over wat je rond evaluatie beslist op basis van de richtlijnen die er nu zijn.

Meer informatie over evalueren in en na coronatijden vind je: