Groei naar ondersteuningsnetwerken komt op gang

24 mei 2017

Het M-decreet is nu twee schooljaren in werking. Om de effecten van dit decreet te begeleiden werden de voorbije twee schooljaren tijdelijke maatregelen genomen: de (pre)waarborgregeling en de GON-bevriezing. Van meet af aan werd nagedacht en overlegd over een structurele regeling. Vandaag is er een eerste aanzet naar de invoering van ondersteuningsnetwerken, waarin scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs op gelijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samen brengen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met deze leerlingen werken, te ondersteunen. Ook het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten zullen er als gelijkwaardige partner in fungeren.

We verwijzen naar de amendementen op ODXXVII zoals goedgekeurd door de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement voor het basis-, secundair en hoger onderwijs.

De timing is scherp. De netwerken starten op 1 september 2017. Tegen 30 juni 2017 moeten er regionaal afspraken worden gemaakt. In elke regio werden vanuit de pedagogische begeleiding al heel wat voorbereidende stappen gezet.

Hierbij enkele krachtlijnen.

1° De overheid bepaalt op basis van het aantal leerlingen dat school loopt in de gewone scholen de enveloppe voor personeelsomkadering waarop dat ondersteuningsnetwerk een beroep kan doen. Voor het schooljaar 2017-2018 gebeurt dat volgens het principe 70% lineair, 30% op basis van het gemiddeld aantal GON-leerlingen van de voorbije zes schooljaren.

2° Voor de kleine prevalentiegroepen – types 2, 4, 6 of 7 – geldt een eigen regeling. De financiering blijft er leerlinggebonden. Uitgangspunt is het budget dat op vandaag voor deze groep voorhanden is. Het fluctueert mee a rato van het aantal leerlingen met een (gemotiveerd) verslag van type 2, 4, 6 of 7. Er is dus een open end financiering (teldatum 1 februari voorafgaand). De betrokken scholen zullen eerstdaags opnieuw worden samengeroepen om deze netwerking verder te concretiseren.

3° De verdeling van de resterende middelen (GON, ION, waarborg, competentiebegeleiders en extra budget ) gebeurt  volgens de verdeelsleutel 70/30. Hierbij worden de waarborgmiddelen verdeeld per onderwijsniveau waarin ze gegenereerd worden.  

4° Eens de ondersteuningsnetwerken bepaald, komen de middelen terecht in  de scholen van het buitengewoon onderwijs. Men bekijkt dan in de onderliggende school of scholen voor buitengewoon onderwijs welke personeelsleden kunnen ingezet worden volgens de regels van de decreten rechtspositie. Als deze verdeling van middelen aanleiding geeft tot verschuivingen, dient er gecompenseerd te worden binnen het onderwijsnet.

5° De middelen van de overige GON-omkadering worden in 2017-2018  per school behouden (“bevroren”) op het niveau van het schooljaar 2016-2017. Gedurende een overgangsperiode van drie jaar worden deze middelen geleidelijk “ontvroren” a rato van 1/3 per schooljaar. Binnen  het onderwijsnet wordt er, na bespreking in een paritaire commissie, voor gezorgd dat er geen verlies is aan tewerkstelling en bestaande ondersteuning.

6° Voor wat betreft de extra middelen en de middelen uit de waarborgregeling wordt de omkadering door de Vlaamse Regering aan de ondersteuningsnetwerken toegekend op voorstel van een commissie en volgens de procedure die werd bepaald bij de verdeling van de middelen uit de waarborgregeling.

7° De Vlaamse regering verwacht een maximale inzet op netoverschrijdend samenwerken. Dit betekent dat men moet kunnen kiezen voor ondersteuning door een ondersteuningsnetwerk van een ander net. Het betekent ook dat er ruimte is voor internettensamenwerking. Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich ten volle om vanuit de eigen netwerken alle bestaande samenwerkingsverbanden met scholen van andere netten verder te zetten en waar mogelijk te verdiepen.

8° Een personeelslid wordt in een betrekking voor het ondersteuningsnetwerk steeds aangesteld voor bepaalde duur (maximum één schooljaar, met mogelijkheid tot verlenging), met een specifieke prestatieregeling. Het gaat om een statutaire aanstelling, waarbij echter niet alle bepalingen van de decreten rechtspositie onverkort op van toepassing zullen zijn (geen verplichte reaffectatie of wedertewerkstelling bij terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, geen voorrang voor TADD, geen vaste benoeming). Hierdoor ontstaat er ruimte voor de scholen om personeelsleden met het juiste profiel in de ondersteuningsnetwerken op te nemen.

De komende weken zullen een aantal van deze krachtlijnen verder worden geconcretiseerd. We houden je, hetzij via de nieuwsbrief, hetzij via informatiemomenten in elke regio, verder op de hoogte.