GON in het hoger onderwijs voor GON-leerlingen secundair onderwijs en leerlingen buso OV4

10 mei 2016

Leerlingen met een functiebeperking die nood hebben aan ondersteuning vanuit geïntegreerd onderwijs kunnen GON-ondersteuning aanvragen als zij de stap zetten naar een hogeschool of een HBO5- opleiding Verpleegkunde. Voor leerlingen uit het secundair onderwijs geldt de decretale voorwaarde dat ze minstens één jaar GON hebben gevolgd in het secundair onderwijs. De aanvraag kan op basis van de bestaande documenten (een inschrijvingsverslag, gemotiveerd verslag of verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs). Voor leerlingen buso OV4 kan de aanvraag op basis van een inschrijvingsverslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs type 4, 6, 7 of 9.

Voor het academiejaar 2016-2017 is de overgangsmaatregel van vorig schooljaar verlengd: hogescholen zullen zelf nog geen 'gemotiveerd verslag' opmaken. Enkel wanneer er sprake is van een wijziging van 'ernst' van de handicap of een wijziging van type, kan bijkomende administratie van het CLB nodig zijn. Studenten met GON-ondersteuning in het hoger onderwijs worden door het CLB per mail aangemeld bij de dienstverlenende school van zodra duidelijk is dat er een vraag is naar ondersteuning.

GON-leerlingen in het hoger onderwijs die aangemeld worden vóór 30 juni kunnen meegenomen worden bij de toekenning van middelen aan de dienstverlenende school in de eerste schijf, leerlingen die na 1 juli en vóór 30 september worden aangemeld, worden meegenomen bij de toekenning van middelen in de tweede schijf.