Gelijke Onderwijskansen en controle door de onderwijsinspectie

18 januari 2017

Momenteel ligt er ontwerpregelgeving voor waarin staat dat de driejarige cyclus 2014-2015 tot en met 2016-2017 voor een geïntegreerd ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen, verlengd zal worden tot en met het schooljaar 2017-2018 met behoud voor elke school van het aantal bijkomende lestijden (extra uren-leraar/puntenwaarden). Het gaat hierbij om de aanvullende lestijden GOK voor zowel het gewoon so in de eerste, tweede en derde graad als het buo (basis en secundair). Concreet betekent dit dat voor deze onderwijsniveaus de uren waarover de scholen vandaag beschikken, nog één schooljaar behouden blijven.

In de memorie van toelichting lezen we  dat de overheid rekening houdt met de impact van het M-decreet op de leerlingenaantallen van de doelgroepen in het buo, m.n. type 1,type basisaanbod en type 3. De scholen die nu aanvullende lestijden ontvangen, zouden bij een hertelling in de problemen kunnen komen om de norm van 40% concentratiegraad te bereiken. Om een dergelijke impact bovenop de andere effecten van het M-decreet voorlopig te vermijden, stelt de overheid dus voor om de huidige GOK-cyclus met één schooljaar (2017-2018) te verlengen.
 
Het is op dit ogenblik echter niet duidelijk of dit een invloed zal hebben op de GOK-controle door de onderwijsinspectie. Wij zullen ons hierover informeren en zo snel mogelijk via de Nieuwsbrief communiceren.