In gebruik nemen van een extra tijdelijke vestigingsplaats/locatie

19 mei 2020

Scholen nemen bij de heropstart soms een bijkomende tijdelijke vestigingsplaats/locatie in gebruik voor de huisvesting van een ontdubbelde klas of om in de noodopvang te voorzien.

Pas er zeker de procedure van de overheid melding van een tijdelijke vestigingsplaats toe. De melding gebeurt ten laatste op het tijdstip van ingebruikname.

Het in gebruik nemen van een tijdelijke vestigingsplaats is ook DPCC-materie. Omdat het hier – tot nader order - om een tijdelijk gegeven gaat (tot einde schooljaar), voor leerlingen die reeds in de school zijn ingeschreven, kan er in principe geen weerslag zijn op andere scholen. Wij hebben geoordeeld dat we de betrokken scholen bij de heropstart niet moeten belasten met onze interne planningsprocedure. Wat er volgend schooljaar gebeurt, volgen we verder op.

Vergeet ook niet om de bijkomende locatie mee op te nemen in je risicoanalyse!

Denk ook aan de brandverzekering en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die op de tijdelijke locatie ook de nodige dekking moeten bieden.

De verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de raamovereenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO hebben voor het gebruik van die tijdelijke locaties een regeling uitgewerkt.