Externe stuurgroep Ondersteuningsmodel: dringend nood aan herverdeling begeleidingseenheden kleine types

11 oktober 2018

Vorig schooljaar had Katholiek Onderwijs Vlaanderen er herhaaldelijk voor gewaarschuwd dat de berekeningswijze voor de voorafname van de kleine types (gebaseerd op databanken) zou leiden tot sterke mismatchen tussen het pakket begeleidingseenheden dat buo-scholen zouden ontvangen voor 2018-2019 en het aantal leerlingen dat ze op 1 februari 2018 effectief ondersteunden. In onze nieuwsbrief van 26 april 2018 hebben we hier al over bericht.

Later hebben we er ook op gewezen dat de overgangsmaatregel (met het oog op de open end-financiering vanaf 2019-2020) de mismatch nog zou vergroten aangezien die berekend werd volgens dezelfde mechaniek.

Om dit duidelijk te maken hebben we, zoals bekend, begin dit schooljaar aangedrongen op een spoedtelling. Het bleek immers dat we voor de ondersteuning voor leerlingen type 2 in het gewoon onderwijs slechts ca. 3,5 eenheden per leerling beschikbaar hadden, in plaats van de voorziene 5,5 (met daarenboven sterke regionale afwijkingen).

De resultaten van de spoedtelling blijken deze eerste vaststellingen nu alleen maar te bevestigen. Gebleken is dat, over alle netten heen:

  • voor het type 2 geen begeleidingseenheden werden toegekend voor 160 leerlingen
  • voor het type 4 ten onrechte begeleidingseenheden werden toegekend voor 1422 leerlingen
  • voor het type 6 ten onrechte begeleidingseenheden werden toegekend voor 29 leerlingen
  • voor het type 7 ten onrechte begeleidingseenheden werden toegekend voor 2208 leerlingen

Tegelijkertijd werd vastgesteld dat een type 2-leerling in het GO! meer dan 2,5 keer beter omkaderd wordt dan in het vrij onderwijs (8,09 versus 2,84); type 7-leerlingen bijna 2 keer beter (11,5 versus 5,92).

Dat is wellicht te wijten aan twee zaken. Vooreerst vermoeden we dat de omkadering voor de ondersteuning die door buo-scholen van het vrij onderwijs werd gegeven in officiële scholen, nu in het GO! is terecht gekomen. Ten tweede blijkt dat het aantal te begeleiden leerlingen in het vrij onderwijs sterker is toegenomen dan in de andere netten.

Er wordt eerstdaags samen met het kabinet en de andere netten gezocht naar een oplossing voor het schooljaar 2018-2019 en twee sporen worden hierbij gevolgd. Ten eerste moet gekeken worden hoe het teveel aan omkadering in type 4 en 7 kan worden aangewend om de tekorten in de andere kleine types op te lossen. Ten tweede vragen we solidariteit over de netten heen, zodat ook de grote onevenwichten tussen de netten inzake type 2 en 7 aangepakt worden.

Hoe dan ook moet vanaf 2019-2020 een regeling worden uitgewerkt waarbij de scholen voor gewoon onderwijs en de leerlingen met een (gemotiveerd) verslag zélf kunnen kiezen door welke buo-school ze zullen worden ondersteund. En dat de middelen dan daar terecht komen en worden aangewend waar ze reëel nodig zijn.

Of hoe een extra input van bijna 17 miljoen euro – waarvoor dank! – toch tot grote problemen kan leiden door de onjuiste manier waarop ze, ondanks onze waarschuwingen, werd verdeeld.

Wordt vervolgd.