Evaluatie vrijstellingsproeven ‘Start to ICT’ en toekomstplannen

08 mei 2017

Op enkele uitzonderingen na bezorgden alle CVO’s ons aan de hand van een enquête hun feedback bij de vrijstellingsproeven ‘Start to ICT’. Die feedback was zowel inhoudelijk als technisch (met betrekking tot de centrale online applicatie). Enkele vaststellingen:

  • De overgrote meerderheid van de CVO’s maakt gebruik van de internetten-vrijstellingsproeven, hetzij via de centrale online applicatie, hetzij via een eigen online-applicatie, hetzij door middel van de papieren versie.
  • Over het algemeen is men matig tot zeer tevreden over het gebruik ervan.
  • Zowel technisch als inhoudelijk kan nog een aantal punten worden verbeterd (zie verder).
  • De overgrote meerderheid van de CVO’s is vragende partij om ook voor andere modules netoverschrijdende vrijstellingsproeven te ontwikkelen (zie verder).

Op basis van die feedback werden voor de centrale online applicatie deze verbeteringen al technisch gerealiseerd:

  • Er kunnen meerdere medewerkers van een CVO een machtiging krijgen om bijkomende toetsafnemers aan te maken in het systeem.
  • Wie voor een CVO gemachtigd wordt om bijkomende toetsafnemers aan te maken (bijvoorbeeld de directeur, de adjunct-directeur, de ICT-coördinator, een lesgever …), kan nu voor eender welke collega van het CVO een login als toetsafnemer aanmaken, ongeacht zijn functie (ICT-coördinator, lesgever, administratief medewerker, adjunct-directeur, trajectbegeleider …).
  • Bovendien zal er tegen september eerstkomende voor gezorgd worden dat CVO’s ook ‘in bulk’ (via een excel-file) cursistgegevens kunnen opladen om bijvoorbeeld meteen voor een hele klas logins aan te maken in plaats van cursist per cursist.

Alle informatie vind je ook op de website van de samenwerking pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo.

Wat de inhoudelijke aspecten betreft, werden deze afspraken gemaakt:

1 Er werd een stuurgroep ‘Vrijstellingsproeven ICT’ samengesteld die de nodige aanpassingen en bijkomende ontwikkelingen zal coördineren:

  • Trekker: Danny Splets, pedagogisch begeleider OVSG (danny.splets [at] ovsg.be);
  • Barbara Defreyne, momenteel projectmedewerker en vanaf 1 september 2017 pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorlopig barbara.defreyne [at] gmail.com - eerstdaags ook barbara.defreyne [at] katholiekonderwijs.vlaanderen);

2 De stuurgroep zal tegen eind juni 2017 een aantal vragen van de vrijstellingsproeven ‘Start1’ en ‘Start2’ herwerken op basis van de feedback die de CVO’s ons via de enquête bezorgden.

3 Er worden bijkomende netoverschrijdende vrijstellingsproeven ontwikkeld voor de modules ‘Eenvoudige content aanmaken’, ‘Start to create’ en ‘Start to program’ (timing: december 2017). De stuurgroep zal daarbij de nodige experten uit de CVO’s betrekken. Voor meer informatie kun je terecht bij de hierboven vermelde collega’s van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs Vocvo.