Is een volledig lessenrooster mogelijk op 4 dagen (SO, code ‘geel’)?

30 juni 2020

Ja, na onderhandeling in het bevoegde personeelsorgaan en bespreking in de schoolraad.

Dat er sprake is van exceptionele organisatorische of onderwijskundige omstandigheden staat immers buiten kijf. In dit geval kan een schoolbestuur beslissen om voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep af te wijken van de reglementaire bepaling die stelt dat de lessen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs:

  • gespreid worden over 9 halve lesdagen van maandag tot en met vrijdag;
  • op zijn vroegst aanvangen om 8 uur en tussen 15 en 17 uur eindigen.

Een afwijking moet wel steeds impliceren dat het normaal aantal lessen op schooljaarbasis en de afwerking van de goedgekeurde leerplannen is gewaarborgd (Besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs, art. 3, 8 en 9).

Code ‘geel’ impliceert dat de leerlingen slechts op 4 van de 5 dagen de verplaatsing van en naar school mogen maken, en – behoudens de kwetsbare leerlingen - de 5de dag thuis zijn. Een volledig lessenrooster spreiden over 4 volle dagen in plaats van over 9 halve dagen, kan dus. De GEES komt op basis van onderzoek trouwens tot het besluit dat minder maar langduriger contacten te verkiezen zijn boven meer contacten die minder langdurig zijn.