De vzw-wet wordt de WVV

13 maart 2019

Op 28 februari 2019 keurde het federaal parlement de ‘Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen’ (afgekort WVV) goed. Die wet vervangt het huidige Wetboek van Vennootschappen en de vzw-wet. De bedoeling van de wet is het vennootschaps- en verenigingsrecht te moderniseren. Het vennootschapsrecht vormde in het verleden vaak een inspiratiebron bij de lacunes in het verenigingsrecht (rechtspersoonlijkheid, beperkte aansprakelijkheid van de leden …).  Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen integreert het verenigingsrecht en het vennootschapsrecht in één wetboek. 

Geen verbod meer op economische activiteiten

Het afschaffen van het verbod om economische activiteiten te voeren, zoals vastgelegd in artikel 1 van de huidige vzw-wet, vormt de belangrijkste wijziging voor verenigingen. In de praktijk worden economische activiteiten al op beperkte wijze toegelaten voor verenigingen en hanteert men het (bijzonder troebele) criterium ‘economische activiteiten van bijkomstige aard’. Dat leidt op vandaag tot eindeloze discussies over de omvang van al dan niet toegelaten handelsactiviteiten.

Verenigingen en stichtingen kunnen in de toekomst onverkort commerciële activiteiten uitoefenen en mogen daarop winst realiseren. Daarop geldt wel nog steeds het verbod om, onder welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, winst uit te keren aan de eigen leden of bestuurders. Niet het winstoogmerk, maar de winstuitkering wordt het nieuwe (en enige) criterium dat verenigingen van vennootschappen onderscheidt. Daarnaast zijn nog een aantal minder ingrijpende wijzigingen waarop we later dieper ingaan.  

Statutenwijziging

De nieuw wet is van toepassing op de nieuwe vzw’s opgericht vanaf 1 mei 2019. Voor de bestaande vzw’s is de wet van toepassing vanaf 1 januari 2020, maar dat kan vroeger via het doorvoeren van een statutenwijziging. Alle bestaande vzw’s moeten in elk geval hun statuten in overeenstemming brengen met de wet bij de eerstvolgende statutenwijziging en uiterlijk op 1 januari 2024, indien er voorafgaand geen statutenwijziging zou plaatsvinden.

Dienst Bestuur & organisatie volge het dossier nauwgezet op. Momenteel bestuderen wij de amendementen die in extremis nog goedgekeurd zijn. Wij werken ook aan aangepaste modellen van statuten en van huishoudelijk reglement die online ter beschikking gesteld worden in de loop van volgende weken. Meer informatie daarover volgt nog.