Consultatienota over een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs

26 oktober 2016

De voorbije weken hebben kabinet en departement, op basis van een werktekst, de krijtlijnen uitgeschreven voor het ontwerpen van een toekomstgericht ondersteuningsmodel in functie van de verdere uitvoering van het M-decreet en, in het verlengde daarvan, de realisatie van inclusief onderwijs. Zij deden dat in overleg met onder meer de sociale partners.

De consultatienota is bedoeld om de sociale partners, ouderverenigingen en belangenorganisaties toe te laten met hun achterban in dialoog te gaan. Over de tekst bestaat geen akkoord. Het doel van de consultatie is om constructieve voorstellen te ontvangen vanuit het veld. Op basis van de verkregen feedback zal de nota eind november in de richting van een conceptnota herschreven worden. Daarop volgt dan een legistiek traject dat moet uitmonden in een regeling op de korte termijn (1 september 2017).

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal een standpunt bepalen via zijn formele besluit- en overlegstructuur. Dat betekent dat de directiecommissies (week van 21 november) en adviesraden (week van 28 november) de nota zullen bespreken op basis van de reacties die hun leden vanuit de scholen ontvangen. Wij nodigen alle directies en schoolbesturen dan ook uit om na te denken over het meest wenselijke organisatiemodel (punten 3.3 en 3.4 van de nota), en te reflecteren op wat dat zou kunnen betekenen naar 1 september 2017 (hoofdstuk 4 van de nota) toe.

Gelieve jouw bedenkingen vóór 20 november te bezorgen aan een lid van een van de directiecommissies of adviesraden.

Daarnaast zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen de nodige inspanningen doen om minder vertegenwoordigde groepen (bv. de kleinere types in het BuO) te horen, en zal de nota op een gemeenschappelijke vergadering van het Vlaanderenbreed overleg met de niveaucoördinatoren (VONC) van het basis-, buitengewoon en secundair onderwijs besproken worden. Door de brede representatieve consultatie zouden we tot een breed gedragen standpunt moeten kunnen komen.