Conceptnota bijsturingen M-decreet: eerste indrukken

26 april 2018

Vorige week vrijdag werd op de Vlaamse regering een conceptnota goedgekeurd met een aantal bijkomende bijsturingen aan het M-decreet, naast de wijzigingen die reeds opgenomen zijn in het wijzigingsdecreet. De tekst vind je online. Deze bijsturingen kwamen ook voor ons volledig uit de lucht vallen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is op geen enkele wijze betrokken bij de voorbereiding of eindredactie van deze nota. Op basis van een eerste lezing geven we alvast volgende algemene indrukken mee:

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt het positief dat de omkaderingsenveloppe van de ondersteuningsnetwerken wordt losgekoppeld van de omkadering voor de types 2, 4, 6 en 7aud waarvoor er een open end financiering komt. Het kon niet de bedoeling zijn dat een ondersteuningsnetwerk minder middelen zou krijgen wanneer er een grotere voorafname voor de kleine types nodig was. In dit verband is ook het vastleggen van een ondergrens voor de waarborgregeling een goede zaak. Op die manier wordt namelijk een mechanisme ingebouwd dat het budget voor de ondersteuningsnetwerken niet kan dalen onder het minimum van 1 februari 2018.
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen waardeert dat de overheid bijkomende maatregelen neemt voor de ondersteuning van leerlingen met een gedragsproblematiek. Op die manier kan er vanuit een multidisciplinaire invalshoek snel ondersteuning geboden worden in verbindende samenwerking met alle partners. We zullen wel kritisch opvolgen hoe deze projecten inhoudelijk vorm krijgen en hoe ze worden gefinancierd.
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen vreest dat de bijsturingen niet in de richting gaan van de verwachtingen die het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap stelt. Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit daarom voor een stappenplan waarin wordt aangetoond dat het Vlaamse onderwijs op lange termijn evolueert naar een inclusief onderwijssysteem, rekening houdende met de beschikbare middelen en de draagkracht van de scholen. De visietekst “Onderwijs voor alle leerlingen in 2025” is daarbij het richtinggevend document voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • De overheid voorziet in de mogelijkheid om een coördinator per ondersteuningsnetwerk aan te stellen. Dit zal de werking van de ondersteuningsnetwerken zeker faciliteren. Toch betreurt Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat de middelen voor deze coördinatie zullen geput worden uit het contingent van de begeleiders competentieontwikkeling. Hun specifieke rol zit net in het binnenbrengen en vasthouden van een inclusieve visie in de ondersteuningsnetwerken. Bij de opstart van sommige ondersteuningsnetwerken hebben competentiebegeleiders ook een cruciale rol gespeeld. Dat de Vlaamse regering hun rol lijkt te miskennen, valt te betreuren. We zullen er alles aan doen om de expertise en de inzet van de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling ook in de toekomst maximaal te benutten.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgt dit de komende dagen en weken zeker verder op. Van zodra er meer details bekend zijn, communiceren we dit via onze Nieuwsbrief.