Commissie Onderwijs 23-03-2017 – Pestproblematiek

29 maart 2017

Ook drie vragenstellers over de pestproblematiek: Elisabeth Meuleman, Caroline Gennez en Vera Celis. En alweer een thema waarover in deze commissie al eerder diverse vragen zijn gesteld. Meuleman benadrukte een duidelijk wetgevend kader ter zake, incl. een centraal meldpunt en een kenniscentrum, en meer aandacht voor het thema in de lerarenopleiding. Gennez sloot zich daar ook bij aan, maar had in het bijzonder oog voor de factor “migratieachtergrond” bij de gepesten en de pesters en bijgevolg ook voor de zgn. sociale mix in het nieuwe inschrijvingsdecreet. Celis ten slotte zoomde in op cyberpesten met de nieuwe toolkit “Cyber-Scan” en de noodzakelijke beleidsdomeinoverschrijdende aanpak.

In haar omstandige antwoord plaatste minister Crevits het pestbeleid in het ruimere kader van het toekomstige decreet leerlingenbegeleiding. Ze verwees ook naar de beleidsdomeinoverschrijdende mededeling “Integriteit” van de Vlaamse regering (29 januari 2016) en overliep diverse initiatieven, waaronder bestaande brochures, andere relevante regelgeving, de al vermelde nieuwe toolkit “Cyber-Scan”, peer mediation en het werk in de Vlor. Expliciet noemde de minister in het onderwijsveld zelf ook de diversiteitsbenadering van het Gemeenschapsonderwijs en onze katholieke dialoogschool. De specifieke vraag van Gennez naar de zgn. sociale mix ontweek ze in eerste instantie wel.
Vervolgens herhaalde de minister dan toch haar standpunt daarover en kaatste de bal terug naar de parlementsleden, die (tenminste die van de meerderheid) daaraan aan het werken zijn.
Naar aanleiding van de bijkomende vraag van Celis ten slotte over de noodzakelijke monitoring van de resultaten van al die initiatieven suggereerde de minister om leidend ambtenaar van de onderwijsinspectie Lieven Viaene in de commissie uit te nodigen om hem en zijn medewerkers de zgn. onderwijsinspectie 2.0 te laten toelichten.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de nood aan een wetgevend kader rond pesten van Elisabeth Meuleman, over pestproblematiek bij jongeren met een migratieachtergrond van Caroline Gennez en over de strijd tegen cyberpesten van Vera Celis” aan Minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2023-03-2017%20%E2%80%93%20Pestproblematiek) (Wilfried Van Rompaey)

.