Commissie Onderwijs 20-04-2017 – Cursisten met een beperking in volwassenenonderwijs

26 april 2017

Cursisten met een functiebeperking in het volwassenenonderwijs kunnen gebruikmaken van speciale onderwijsleermiddelen (SOL). Onderwijscommisaris Ingeborg De Meulemeester had een aantal vragen over de situatie van cursisten met een beperking in het volwassenenonderwijs, o.a. ook over de aanwending van het persoonlijkeassistentiebudget (PAB).

Minister Crevits antwoordde dat de cijfers van de aanvragen voor SOL redelijk stabiel waren. Ze verwachtte nog voor het zomerreces een rapport met conclusies en aanbevelingen m.b.t. de eerste bevraging van tolkgebruikers, onderwijsinstellingen en tolken, zowel de tolken Vlaamse Gebarentaal als de schrijftolken, over hun ervaringen met de aanvraag- en toekenningsprocedure voor tolkondersteuning in onderwijs en hun tevredenheid over de werking van het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB). Zowel het persoonlijkeassistentiebudget aan personen met een handicap als het persoonsvolgend budget konden gebruikt worden voor ondersteuning en assistentie binnen het volwassenenonderwijs. Voor haar plannen met het inclusiever karakter van het volwassenenonderwijs verwees de minister naar haar conceptnota van 25 maart 2016.
Zou de minister de ondersteuningsnoden in kaart kunnen brengen, vroeg De Meulemeester nog bijkomend. Daarop beloofde de minister het beschikbare aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden wat meer bekend te maken.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de voorzieningen binnen de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) voor cursisten met een beperking van Ingeborg De Meulemeester” aan Minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2020-04-2017%20%E2%80%93%20Cursisten%20met%20een%20beperking%20in%20volwassenenonderwijs) (Wilfried Van Rompaey)

.