Commissie Onderwijs 20-04-2017 – Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

26 april 2017

Deze vragen om uitleg van onderwijscommissaris Kathleen Krekels hadden een voorgeschiedenis. In de plenaire vergadering van 20 april 2016 (cf. ook het  persbericht nadien)  en in de commissie Onderwijs van 16 juni 2016 had minister Crevits aangekondigd dat een onderzoek (OBPWO) rond schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers in het leerplichtonderwijs (‘Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)’) in september 2016 opgeleverd zou worden. Vragensteller Krekels wilde weten wanneer dat onderzoek publiek zou worden en koppelde daaraan meteen een reeks vragen over OKAN.

Over de substantiële uitstroom van zulke leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs kon minister Crevits kort zijn: door de concrete context was het niet haalbaar om na te gaan waar die uitgestroomde leerlingen terechtkomen. Vervolgens gaf de minister een overzicht van al eerder genomen maatregelen om de doorstroom van die leerlingen naar het reguliere onderwijs te bevorderen. Wat het OKANS-onderzoek betrof, meldde de minister dat dat aanzienlijke vertraging had opgelopen bij de datacollectie. De week nadien zou er een finaal overleg plaatsvinden met de onderzoekers en nadien zou het rapport met samenvatting en beleidsadviezen publiek worden.

In haar repliek gaf Krekels nog wat duiding bij het waarom van haar vragen en vroeg ze vanuit een praktijkcasus naar de 950 euro extra per anderstalige kleuter (ook een van de maatregelen deze legislatuur in het kader van de vluchtelingenthematiek). Minister Crevits lichtte toe wat de werkwijze was voor die extra middelen en zou voor het overige nog bekijken of ze eventueel nog wat meer informatie c.q. cijfers had voor de vragensteller. Interveniënt Elisabeth Meuleman kreeg het laatste woord en zag een tegenstelling tussen de vele inspanningen van de leraren en scholen enerzijds en de povere schoolcarrières van deze leerlingen anderzijds. Hopelijk kon de OKANS-studie meer duidelijkheid geven en ze stelde voor, zoals de minister al voordien in de vergadering, om de studie later in deze commissie te bespreken.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers van Kathleen Krekels” aan Minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2020-04-2017%20%E2%80%93%20Onthaalonderwijs%20voor%20anderstalige%20nieuwkomers) (Wilfried Van Rompaey).