Commissie Onderwijs 30-11-2017 – Erkenning van buitenlandse diploma’s en competenties

05 december 2017

Vlaams Parlementslid Ward Kennes breide een vervolg aan zijn vragen over dit thema uit het verleden tegen de achtergrond van de vluchtelingencrisis. Hij kaartte aan dat hooggeschoolde vluchtelingen niet altijd weten waar ze precies terechtkunnen met hun leervragen. Hij legde ook het verband met de conceptnota ‘Geïntegreerd beleid voor erkenning van competenties’ (17 juli 2015). Hoever stond het met de verdere opvolging daarvan en hoe kon de informatiebehoefte van de betrokken mensen beter voldaan worden, in samenspraak met de ministers van Werk en Integratie?

Minister Crevits lichtte de verbeterde werking van het National Academic Recognition Information Centre (NARIC) toe, met ook specifieke aandacht voor de moeilijke situatie van vluchtelingen. Gelet op de complexiteit van de aanvragen en de stijging van het aantal had ze al besloten om voor 2018 200.000 euro extra middelen in te zetten. Daarnaast sprak ze over de genese en de aard van het ontwerp van decreet over EVC (voor alle relevante beleidsdomeinen) als vervolg op de conceptnota. Dat regelt alleen de manier waarop verworven competenties uit beroepskwalificaties beoordeeld en gecertificeerd kunnen worden (alleen van toepassing op beroepskwalificerende EVC-trajecten). Het heeft dus geen implicaties voor de bestaande regelgeving met betrekking tot de gelijkwaardigheidsbeoordeling want daarbij gaat het om diploma’s en dus om onderwijskwalificaties. Ten slotte  wees de minister op de actieve samenwerking tussen NARIC Vlaanderen en de onthaalmedewerkers  van de inburgeringskantoren van het Agentschap Inburgering en Integratie.

Interveniënt Ann Brusseel was verheugd over de aandacht voor dit thema en werkte aan een resolutie ter zake. Interveniënt Paul Cordy beaamde de verbeterde NARIC-werking en vroeg te bekijken of mensen die zo’n verklaring van  gelijkwaardigheid of niveaugelijkwaardigheid kregen ook effectief aangeworven werden. Interveniënt Koen Daniëls ten slotte keek erg uit naar de zaak van de elders verworven competenties en kwalificaties.

De minister eindigde met het huidige knelpunt voor het ontwerp van decreet, met name het kwaliteitskader in kwestie, maar ze had er goede hoop op dat de inspecties van Werk en van Onderwijs, net zoals eerder voor duaal leren, ook voor EVC een werkbaar kader zouden vinden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de erkenning en valorisatie van buitenlandse diploma's, kwalificaties en competenties van Ward Kennes” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan via wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen