Commissie Onderwijs 28-05-2020 – Levensbeschouwelijke vakken in derde kleuterklas

02 juni 2020

Net vóór de indiening in het Vlaams Parlement van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXX, waarin onder andere het belangrijke thema van deze vraag om uitleg aan bod komt, had Kathleen Krekels haar vraag ingediend. Door die volgorde in de tijd was de vraag ontvankelijk, anders niet. Het ging inderdaad om een al ouder (incl. de gekende praktische perikelen) en belangrijk onderwijsthema, rechtstreeks verbonden met de Grondwet, maar ook belangrijk om pedagogische en sociale redenen: namelijk, de verlaging van de leerplicht en de implicaties daarvan. De dag na de commissievergadering verscheen er overigens een vrije tribune in De Standaard (voor abonnees) van nog een andere onderwijscommissaris, Jean-Jacques De Gucht, die in het verleden over dit type van thema in ruimere zin ook al actief was.

Vragensteller Krekels vatte het verhaal bondig samen, weliswaar ook mét de premisse in de redenering zoals we die ook van Jean-Jacques De Gucht én anderen kennen: met name, het is niet wenselijk om levensbeschouwelijke lessen door te trekken naar het kleuteronderwijs. Op de Thomas-website van de KU Leuven reageerde professor Annemie Dillen heel snel daarop.

Vragensteller Krekels had diverse vragen en verbond het thema ook met de coronacrisis en de lerarenopleiding kleuteronderwijs.

Minister Weyts was niet onverwacht bondig (maar wel heel duidelijk) in zijn antwoord: de bespreking namelijk van het ontwerp van OD XXX zou de week nadien geagendeerd worden en de tekst daarvan m.b.t. de zgn. opt-inregeling, zoals die nu al bestond voor 6-jarigen in het kleuteronderwijs, was duidelijk.

Krekels was vooral geïnteresseerd in de concrete, praktische regeling van de zaak (terecht, dacht ik), maar haar opstelling vond ik een beetje eigenaardig: “U spreekt over die regeling, maar ik heb daar nog vragen bij. Wanneer het gaat over zaken die we volgende week zullen bespreken, dan zal ik mijn vragen volgende week stellen.”, waarna ze prompt allemaal vragen (overigens, belangrijke vragen) stelde die perfect aan de orde zouden zijn, inderdaad in de decretale behandeling van een week later.

Daarop trok interveniënt Jean-Jacques De Gucht alle registers open, zoals hij die ook op papier zette in De Standaard de dag nadien. Hij haalde daarbij “schoolplicht” en “leerplicht” af en toe wat door elkaar, maar dat vergaf ik hem wel graag. En hij had zelfs een heel persoonlijke casus in petto. Bovendien bracht hij het verhaal, inzake de verklaring tot grondwetsherziening van einde vorige legislatuur, van Bert Anciaux ter sprake zonder overigens diens naam te noemen. Alle politiek geïnteresseerden in dit land kennen dat verhaal. Het heel verregaande en principiële standpunt van De Gucht over het thema zelf (zelfs ruimer dan het kleuteronderwijs) kende ik ook allanger.

Daarop herhaalde interveniënt Hannelore Goeman het sp.a-standpunt dat vorige legislatuur door haar collega Caroline Gennez consequent verwoord werd in de toenmalige Onderwijscommissie: het ging voor haar om burgerschapsvorming waarin dan ruimte moest zijn ook voor lessen “about religion”. De eigenlijke levensbeschouwelijke vorming mocht binnen de schoolmuren, maar moest buiten de schooluren. Ten slotte nam Goeman over de in de steigers staande regeling hetzelfde woord in de mond als De Gucht: een “absurditeit”.

Minister Weyts ging politiek in op het gesprek over een grondwetswijziging en stelde voor om dan ook maar meteen artikel 195 van de Grondwet (het artikel over de ‘zware’ procedure van een grondwetswijziging zelf) voor herziening vatbaar te verklaren... Hij schetste nogmaals de redenering die aanvankelijk en nà het advies van de Raad van State over het (voor)ontwerp van OD XXX gemaakt was en toonde zich daarbij opnieuw duidelijk een pragmaticus, ook in de verdere uitvoering van de decretale regeling.

In haar slotwoorden verduidelijkte vragensteller Krekels haar standpunt nog wat verder, waarmee ze toch ook afstand nam van de standpunten van De Gucht, maar ook van Goeman. Wordt later zeker nog vervolgd.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de organisatie van levensbeschouwelijke vakken in de derde kleuterklas van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-05-2020%20%E2%80%93%20Levensbeschouwelijke%20vakken%20in%20derde%20kleuterklas) (Wilfried Van Rompaey)

.