Commissie Onderwijs 18-10-2018 – Pensioen en zware functies

23 oktober 2018

Tijd dan voor een opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Jos De Meyer over een belangrijk personeelsthema. Hij merkte al meteen fijntjes op dat het zijn overtuiging was dat de belangrijkheid van het thema niet werd bepaald door de duurtijd van de spreektijd en dat hij het bijgevolg beknopt ging houden… Hij maakte een stand van zaken op rond de procedure inzake de zgn. zware functies en herinnerde uitdrukkelijk aan de eerdere standpuntnota van de Vlaamse regering over het pensioendossier. Dan volgde een heel reeks vragen: wat waren de ontwikkelingen intussen in de desbetreffende onderhandelingen, quid met de betrokkenheid van de Vlaamse regering en zou er eventueel een specifiek koninklijk besluit voor de openbare sector kunnen komen waardoor er onder meer voor het onderwijspersoneel spoedig duidelijkheid kon worden gecreëerd?

Minister Crevits gaf een gedetailleerd overzicht van het legistieke proces in kwestie, zowel inzake de in de maak zijnde wet als koninklijke besluiten en onderhandelingen/besprekingen in diverse gremia. Ze wenste over deze delicate materie in de gegeven omstandigheden voorts geen uitspraken te doen. Ze zou aandacht blijven vragen voor het onderwijspersoneel en bleef onderstrepen dat het bedoelde wetsontwerp pas in werking zou treden als de lijst van de zware beroepen er zou zijn. Met andere woorden, zonder akkoord over de lijst met beroepen, zou de afschaffing van de preferentiële tantièmes, zoals die in onderwijs gelden, niet doorgaan.

In zijn repliek vatte vragensteller De Meyer de gegeven stand van zaken nog eens samen en hoopte dat de Vlaamse regering de eerdere standpuntnota zou blijven verdedigen. Zijn bijkomende vraag betrof de onduidelijkheid over de al of niet gelijkschakeling van verloven voor verminderde prestaties met dienstactiviteit.

Interveniënt Koen Daniëls wees terecht op het feit dat in dit hele dossier nog veel in wording is, maar nog geen feit is. Hij suggereerde dat onderwijspersoneelsleden voor de juiste informatie naar hun werkstation in het ministerie van Onderwijs zouden bellen.

Minister Crevits antwoordde dat ze een brief aan minister Bacquelaine gestuurd had met het verzoek om snel te beslissen over het punt i.v.m. verloven voor verminderde prestaties. Dat was dus blijkbaar nog niet uitgeklaard. De minister zou daarover nog een schriftelijk antwoord nasturen aan vragensteller De Meyer. De werkstations in haar ministerie konden alleen informatie geven over de toestand op dit moment. Over allerlei hangende zaken die voorwerp zijn van een politieke beslissing kunnen de werkstations zich niet uitspreken.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de harmonisering van de pensioenstelsels en het vastleggen van de lijsten met zware functies van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2018-10-2018%20%E2%80%93%20Pensioen%20en%20zware%20functies) (Wilfried Van Rompaey).