Commissie Onderwijs 05-10-2017 – Studiekostenmonitor

12 oktober 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez wilde vooral weten hoe het zat met de concrete toepassing van de vorig jaar opgeleverde en nog door toenmalig onderwijsminister Pascal Smet bestelde studiekostenmonitor: een waslijst aan punctuele vragen i.v.m. de verschillende soorten studiekosten en uiteraard verbond de vragensteller dit thema ook met een maximumfactuur in het secundair onderwijs.

Minister Crevits legde de concrete werkwijze uit om de studiekostenmonitor nu in te vullen.

De onderzoekers schatten dat via de gekozen aanpak (betrokkenheid van 300 scholen) informatie verkregen kan worden van de studiekosten van 30.800 leerlingen: 10.080 leerlingen gewoon basisonderwijs, 1.350 leerlingen buitengewoon basisonderwijs, 1.750 leerlingen buitengewoon secundair onderwijs en 17.620 leerlingen gewoon secundair onderwijs. Naast een bevraging van de ouders tijdens het eerste en derde trimester, zullen ook de directies van de deelnemende scholen actief monitoren. De resultaten worden na afloop van dit schooljaar verwacht. Daarnaast verwees de minister nog naar het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’, waarbij eind vorig schooljaar 45 secundaire scholen de handen in elkaar hadden geslagen. Dit schooljaar krijgen de scholen trajectbegeleiding en werken ze rond drie pijlers: kostenbeheersing, communicatie en menselijke inning van de rekeningen.

Vragensteller Gennez betreurde de hoeveelheid tijd die er al overheen gegaan was, wees op de problemen en herhaalde haar standpunt over een maximumfactuur in de eerste graad secundair onderwijs naar analogie met wat al in het basisonderwijs bestond. Ze betrok in haar betoog ook de kwestie van voldoende overheidsmiddelen om leerplichtonderwijs kosteloos te kunnen aanbieden.

Interveniënt Elisabeth Meulemans ingediende vraag over invulboeken was eerder geweigerd en zij stelde haar vraag nu doodleuk in haar tussenkomst. Er valt inderdaad veel te zeggen over de kostprijs van die dingen, zeker, maar de tijd dat mijn huidige schoonvader, destijds mijn leraar in het zesde leerjaar lager onderwijs, ’s ochtends vroeg alle kanten van het krijtbord oordeelkundig volschreef zodat wij tijdens de lessen van die dag relatief voort konden met onze notities in onze inderdaad blanco schriften, ligt toch ook al een tijdje achter ons. Maar oké, er is hier wel een probleem.

Interveniënt Koen Daniëls zag het tweeledige nut in van de studiekostenmonitor, maar voor hem betekende dat niet dat alles kosteloos zou moeten zijn en hij wees daarbij ook op het bestaan van kinderbijslag en studietoelagen.

Het belangrijkste was wellicht dat het hele verhaal nu echt voortgaat, zodat een grotere gevoeligheid voor studiekosten de kansen van minder gegoeden kan bevorderen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de studiekostenmonitor van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Wilfried Van Rompaey).